Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkiz eşlerinden birinin ölümü: Sekiz olgu analizi

Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Kale, Ali İrfan Güzel, Umur Kuyumcuoğlu, Nurten Akdeniz

Künye

İkiz eşlerinden birinin ölümü: Sekiz olgu analizi. Perinatoloji Dergisi 2009;17(3):97-99

Yazar Bilgileri

Mahmut Erdemoğlu,
Ahmet Kale,
Ali İrfan Güzel,
Umur Kuyumcuoğlu,
Nurten Akdeniz

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Kliniğimize preterm eylem tanısı ile başvuran ve ikiz eşinin intrauterin ölümü ile komplike olmuş olguların değerlendirilmesi.
Yöntem
Bu retrospektif çalışma, 0cak 2005 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ nda yapılmıştır. İkiz eşinin intrauterin ölümü tanısı almış olan 8 olguda; obstetrik öykü,yaş, yatış tanısı, obstetrik ultrasonografi bulguları, biyokimyasal testler, doğum şekli, bebek doğum kiloları ve APGAR skorları incelendi.
Bulgular
İkiz eşinin intrauterin ölümü tanısı ile başvuran 8 olgunun ortalama yaşı 28.75 idi ( 22-39). Olgulardan 3’ü (%37.5) nullipar, 5’i (%62.5) multipar idi. 4 olgunun yaşayan fetüslerinin 34 haftalık, ikisinin 33 haftalık ve diğer ikisinin ise 28 haftalık oldukları saptandı. Olguların altı tanesi erken gebelik haftalarından itibaren kliniğimizde takip edilmekte idi. Diğer ikisi ise dış merkezde takip edilmiş ve doğum eylemlerinin başlaması sonrasında kliniğimize refere edilmişti.Olgulardan 2’si (%25) mükerrer sezaryen, 4’ü (%50) fetal distress endikasyonu ile sezaryen operasyonu ile doğurtuldu. Diğer iki olgu (%25) ise spontan vaginal yol ile doğum yaptı. Yeni doğanların doğum ağırlıkları, ortalama 1987.5 (1100 - 2600 g) arasında idi. Ortalama 1 ve 5. dakika APGAR skorları 6.3 ve 8.7 idi.
Sonuç
İkiz gebeliklerde ikiz eşinin intrauterin ölümü; normal bir ikiz gebeliğe oranla daha komplikasyona neden olabilir, ayrıca yaşayan fetusun da prognozunu etkileyebilir. Bu gebeliklerde yakın takip ile oluşabilecek komplikasyonlar azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler

İkiz Gebelik, İkiz Eşinin Ölümü

Giriş
Yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının artışına paralel olarak son yıllarda çoğul gebelik insidansında artış görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), son 20 yıl içerisinde çoğul gebelik insidansındaki 4 kat artış gözlenmiş ve buna bağlı olarak komplikasyonlarda artmıştır.(1,2) İkiz eşinin intrauterin ölümü (İEIÖ), çoğul gebeliklerin nadir görülen bir komplikasyonudur. Genellikle ikinci trimesterde görülen bu komplikasyonun insidansının %0.5-6.8 arasında olduğu bildirilmiştir.(3) İkiz eşinin ikinci veya üçüncü trimester de ölümü hem yaşayan fetus hem de anne açısından riskli bir durumdur. Bu riskli durumlar; dissemine intravasküler koagulasyon (DIC), renal hasar, infeksiyon, erken doğum eylemi ve prematuritedir. Bu nedenle, bu gebeliklerde multidispliner yaklaşım ve yakın izlem, maternal ve fetal prognoz açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde takip edilip doğumu gerçekleştirilen 8 adet İEIÖ olgusunun klinik özelliklerinin irdelenmesidir.
Yöntem
Bu retrospektif çalışma, Ocak 2005 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. Olguların; obstetrik öykü, yaş, yatış tanısı, obstetrik ultrasonografi bulguları, biyokimyasal testler, doğum şekli, bebek doğum kiloları ve APGAR skorları incelendi.
Bulgular
İkiz eşinin intrauterin ölümü tanısı ile başvuran 8 olgunun ortalama yaşı 28.75 idi (22-39). Olgulardan 3’ü (%37.5) nullipar, 5’i (%62.5) multipar idi. Olguların tümü preterm eylem nedeni ile hospitalize edildi. Yapılan obstetrik ultrasonografide (Voluson 730 Pro GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA). 4 olgunun yaşayan fetüslerinin 34 haftalık, ikisinin 33 haftalık ve diğer ikisinin ise 28 haftalık oldukları saptandı. Olguların altı tanesi erken gebelik haftalarından itibaren kliniğimizde takip edilmekte idi. Diğer ikisi ise dış merkezde takip edilmiş ve doğum eylemlerinin başlaması sonrasında kliniğimize refere edilmişti. Intra uterin ölü olan ikiz eşlerinde ortalama gestasyonel yaş 24.5 (22-27) hafta idi. Olguların tümü dikoryonik diamniotik idi. Olguların tümüne tam kan sayımı, biyokimyasal tetkikler ve international normalized ratio (INR) takibi yapıldı. Olguların hiçbirisinde koagulasyon parametrelerinde bozukluk saptanmadı. Olgulardan 2’si (%25) mükerrer sezaryen, 4’ü (%50) fetal distress endikasyonu ile sezaryen operasyonu ile doğurtuldu. Diğer iki olgu (%25) ise spontan vaginal yol ile doğum yaptı. Yeni doğanların doğum ağırlıkları, ortalama 1987.5 (1100-2600 g) idi. Ortalama 1 ve 5. dakika APGAR skorları 6.3 ve 8.7 idi. 3 (%) bebek prematurite nedeni ile yeni doğan yoğun bakım bölümünde izlendi ve sarılık nedeni ile fototerapi uygulandı.
Tartışma
İkiz eşinin intrauterin ölümü (İEIÖ) çoğul gebeliklerin nadir görülen bir komplikasyonudur. Genellikle ikinci trimesterde görülmekle birlikte, insidansının %0.5-6.8 arasında olduğu bildirilmiştir.(3) Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise insidans %3.3 olarak bildirilmiştir.12 Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, major etiyolojik nedenler ikizde ikize transfüzyon sendromu, kromozomal anomaliler, preeklampsi, Rh uygunsuzluğu, tek umblikal arter, plasentasyon anomalileri olarak bildirilmiştir.(4) Mesbah ve ark, ikiz eşinin intrauterin ölümü ile komplike 35 olguyu değerlendirdikleri çalışmalarında maternal komplikasyonları preeklampsi, gestasyonel diabet, postpartum hemoraji ve fetal komplikasyonları ise prematurite, ikizden ikize transfüzyon sendromu ve sepsis olarak bildirmişlerdir.(5) Olgularımızda maternal komplikasyon saptanmadı, bunu olgularımızın düzenli antenatal takipte olmalarına bağlamaktayız. Ancak 3 (%37.5) yenidoğan prematurite nedeni ile yenidoğan yoğun bakım bölümünde izlendi ve sarılık nedeni ile fototerapi uygulandı. İEIÖ durumunda prognozu belirleyen en önemli faktörler arasında koryonisite ve plasentasyon bulunmaktadır. Nylander, monokoryonik ikiz gebeliklerde, perinatal mortalitenin, dikoryonik ikiz gebeliklere oranla 2 kat fazla olduğunu rapor etmiştir.(6) Klinik olarak tüm çoğul gebeliklerde dikkatli ve özenli koryonisite ve plasentasyon değerlendirmesi yapmaktayız. Olgularımızın tümü dikoryonik diamniotik ikiz gebelik idi, bu nedenle olgularımızda komplikasyon gelişmemiş olduğunu düşünmekteyiz. İEIÖ durumunda diğer önemli husus da doğum zamanı ve şeklidir. Cattanah ve ark., olguların 37 haftaya kadar konservatif olarak takip edilebileceğini ve doğum şeklinin de normal term gebeliklerden farklı olmadığını bildirmişlerdir.(7) Santema ve ark, ise yaşayan fetusun akciğer maturasyonu tamamlanınca doğum indüksiyonu yapılmasının gerektiğini bildirmiştir.(8) Yayla ve ark., yaptıkları çalışmada olguların %93’ünün spontan vajinal yol ile doğum yaptığını bildirmiştir.(9) Bizim klinik olarak yaklaşımımız olguları miada kadar konservatif olarak takip etmektir. Ancak bu çalışmada olguların hepsi preterm eylem nedeni ile izlenmiş ve erken doğum yapmıştır. Koagulopati ve DIC bu olgularda gelişebilmesi muhtemel komplikasyonlar olarak rapor edilmiştir.(10,11) Bizim çalışmamız da olgularımızın kontrollerinde değerlendirilen tam kan, biyokimya ve INR değerlerinde herhangi bir bozukluk saptanmamıştır.
Sonuç
Sonuç olarak, İEIÖ hem anne ve hem de yaşayan fetus için komplikasyonlar yaratabilecek bir patolojidir. Perinatal takip sırasında plasentasyon dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Özellikle diamniyotk dikoryonik gebeliklerde terme kadar konservatif takip yapılabileceğini ve prematuriteden kaçınılması gerekmektedir. Doğum şekline karar verirken normal obstetrik endikasyonların göz önünde bulundurulması gereklidir. Yakın takip ile oluşabilecek komplikasyonların en az seviyeye indirilebileceğini düşünmekteyiz.
Kaynaklar
1. Bush MC, Eddleman AK. Multifetal pregnancy reduction and selective termination. Clin Perinatol 2003; 30: 623-41.
2. Enbom JA. Twin pregnancy with intrauterine death of one twin. Am J Obstet Gynecol 1985; 152: 424-9.
3. Baxi LV, Daftary A, Loucopoulos A. Single fetal demise in a twin gestation: umbilical vein thrombosis. Gynecol Obstet Invest 1998; 46: 266-7.
4. Abdal-Khalig MM, Sobande AA. Maternal and neonatal outcome of twin pregnancies complicated by a single intrauterine dead fetus. Saudi Med J 2004; 25: 1770-1.
5. Nylander PP. Perinatal mortality in twins. Acta Genet Med Gemellol 1979; 28: 363-8.
6. Cattanach SA, Wedel M, White S, Young M. Single intrauterine fetal death in a suspected monozygotic twin pregnancy. Aust NZ J Obstet Gynecol 1990; 30: 137-40.
7. Santema JG, Swaak AM, Wallenburg HC. Expectant management of twin pregnancy with single fetal death. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 26-30.
8. Wong DJ, Kirz DS. Outcome of twin gestations complicated by antepartum fetal demise. Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 411.
9. Yayla M, Hakverdi AU, Özler A, Gül T, Erden AC. İkizlerden Birinin Doğum Öncesi Ölümü. Perinatoloji Dergisi 1995; 3: 73-7.
10. Pritchard JA, Ratnoff OD. Studies of fibrinogen and other hemostatic factors in women with intrauterine death and delayed delivery. Surg Gynecol Obstet 1955; 101: 467–77.
11. Prompeler HJ, Madjar H, Klosa W, DU Bois A, Zahradnik HP, Schillinger H. Twin pregnancies with single fetal death. Acta Obstet Gynecol Scand 1994; 73: 205-8.
12. Aslan H, Gul A, Cebeci A, Polat I, Ceylan Y. The outcome of twin pregnancies complicated by single fetal death after 20 weeks of gestation. Twin Res 2004; 7: 1-4.