Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

11–14 hafta fetal ultrasonografik muayenede biyometrik oranların uygulayıcıya katkısı

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

11–14 hafta fetal ultrasonografik muayenede biyometrik oranların uygulayıcıya katkısı. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):77-78

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Tekil gebeliklerde 110/7–136/7 haftalar arasında yapılan ultrasonografik değerlendirmede elde edilen biyometrik parametrelerin baş-popo mesafesi (CRL) ile oranlanması ve bulunan oranların güvenli yorumlamaya katkısının araştırılması
Yöntem
2004–2010 yılları arasında birinci trimester taraması yapılmış olan, anatomik anomalisi bulunmayan spontane tekil gebeler değerlendirildi. Fetüslerin elde edilen CRL değerleri biparyetal çap (BPD), baş çevresi (HC), abdominal çevre (AC) ve femur uzunluğu (FL) değerlerine bölünerek oranlar elde edildi; bunların 110/7–116/7, 120/7–126/7 ve 130/7–136/7 gebelik haftaları için ortalama ± standart sapmaları bulundu ve gebelik haftası ile korele edildi.
Bulgular
Dâhil etme kıstaslarına uygun 1615 gebelik değerlendirmeye alındı. Ortalama anne yaşı 29.5 ± 4.6 yıl, ortalama gebelik haftası 12.5 ± 0.6 hafta idi. Ortalama oranlar CRL/BPD: 2.99±0.19, CRL/HC: 0.79±0.05, CRL/AC: 0.99±0.06, CRL/FL: 8.77±1.59, BPD/FL: 2.93±0.56 ve AC/BPD: 3.03±0.22 olarak saptandı. BPD ve çevre ölçümleri olan HC ve AC ile ilgili oranların hata payının daha az olduğu görüldü. Korelasyon analizine göre oranların lineer regresyon denklemleri sırasıyla CRL/BPD oranı = 0.71 * gebelik haftası + 2.11, R2=0.49, p<0.001; CRL/AC oranı = 0.019 * gebelik haftası + 0.75, R2=0.03, p<0.001; CRL/HC oranı = 0.031 * gebelik haftası + 0.4, R2=0.13, p<0.001; CRL/FL oranı = -1.32 * gebelik haftası + 25.33, R2=0.257, p<0.001; BPD/FL oranı = -0.51 * gebelik haftası + 9.39; R2=0.32, p<0.001; AC/BPD oranı = 0.014 * gebelik haftası + 2.86; R2=0.001, p>0.05 olarak saptandı. AC/BPD ve CRL/AC oranları, diğer oranlardan farklı olarak çok düşük R2 değerlerine sahip olduğundan daha sabit olma eğilimindedir.
Sonuç
Gebelikte 11–13 hafta ultrasonografik incelemesinde AC/BPD ve CRL/AC oranlarının, diğer oranlara göre daha geçerli, akılda kalıcı ve olası hatalı ölçümleri uygulayıcıya daha kolay hatırlatan özelliklerde olduğu kanaatine varıldı.
 
Anahtar Kelimeler

İlk trimester, fetüs, cinsiyet, ultrasonografi, biyometri

-