Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve osteomiyelite bağlı sekonder amiloidoz

Hatice Özdemir, Filiz Avşar

Künye

Gebelik ve osteomiyelite bağlı sekonder amiloidoz. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):78-79

Yazar Bilgileri

Hatice Özdemir,
Filiz Avşar

  1. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Ankara TR
Yazışma Adresi

Hatice Özdemir, Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu olgu sunumu ile mevcut literatürde nadir olarak görülen maternal osteomiyelite sekonder geliflmifl amiloidoza ba¤l› oluflan nefrotik sendromlu gebenin postnatal sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçlad›k
Yöntem 
Kırk iki yaşında primigravid, 34 haftal›k gebe olan hasta osteomiyelite sekonder amiloidoz, ciddi fetal büyüme kkısıtlılığı ve oligohidroamniyoz tanıları ile kliniğe yatırıldı.
Bulgular
Hasta 21 yaşında; sağ tibiadan bafllayan osteomiyelite bağlı sağ bacak diz alt›ndan ampute ve her iki elde falankslar farkl› seviyelerden otoampute olarak izlendi. Hastanın nefroloji bölümünde osteomiyelite sekonder amiloidoz nedeniyle takipli olduğu öğrenildi. Hastanın gebelikten 3 yıl önce böbrek fonksiyon testlerindeki bozukluk nedeni ile yap›lan kolon mukoza biyopsisi amiloid tutulumuyla uyumlu saptanmıştı; ayrıca 3 yıldır nefrotik sendrom tanısı ile tedavi görmekteydi. Kabulde amiloidoz renal tutuluma bağlı prerenal azotemi mevcuttu (serum kreatinin, 1.8 mg/dL). Yapılan ultrasonografide biyometrik ölçümleri 28 hafta ile uyumlu (<5 persent) olup, belirgin oligohidroamniyoz mevcuttu.
Yönetim ve Sonuçlar:
 Erken dönemde 7. gebelik haftas›nda de¤erlendirilen hastaya mevcut amiloidoz nedeni ile nefroloji bölümünce gebelik terminasyonu önerilmiflti. Gebenin kabul etmemesi üzerine gebeliğin takibi yapıldı. Otuz dördüncü gebelik haftasında fetal büyüme kısıtlığı ve genel durum düşüklüğü nedeni ile hastaneye yatırıldı. Yatışının 2. gününde fetal kardiyak monitorizasyonda geç deselerasyonlar ve variyabilite kaybı saptanması nedeni ile hasta sezaryene alındı. Tek canlı kız bebek (990 g) doğurtuldu.Hastanın postoperatif prerenal azotemisi belirginleflti (serum kreatinin, 2.4 mg/dL). Uygun sıvı elektrolit replasman sonrasında hasta, postoperatif 5. gününde hematolojik ve biyokimyasal parametreleri normalleflerek taburcu edildi. Bebeğin yenidoğan servisinde postoperatif 35. gününde ekstube edilip oral beslenmeye geçildiği bildirildi. Sonuç olarak, gebelikte amiloidoz yüksek riskle seyreden bir patoloji olup, gebeliğe mani olmayan, ancak sıkı takip gerektiren bir sistemik hastalıktır.
Anahtar Kelimeler

-