Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Servikal yetmezlik tedavisinde acil serklajın yeri

Okan Özkaya, Mekin Sezik, Dilek Koca, Erdal Bilen

Künye

Servikal yetmezlik tedavisinde acil serklajın yeri. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):80-81

Yazar Bilgileri

Okan Özkaya,
Mekin Sezik,
Dilek Koca,
Erdal Bilen

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Isparta TR
Yazışma Adresi

Dilek Koca, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Isparta TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve Amaç:
Servikal yetmezlik” veya “erken servikal dilatasyon” ikinci trimester gebelik kayıplarının önemli bir nedenini oluşturmaktadır ve gebeliğin ikinci trimesterinde serviksin sancısız dilatasyonunu takiben membranların yırtılması ve henüz yaşayabilecek olgunluğa ulaşmamış bir fetüsün atılması ile sonuçlanmaktadır.Serviksin yapısı, korpustan farklı olarak kastan ziyade bağ dokusundan zengindir. Servikal yetmezliğin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bu patolojinin, servikse yönelik geçirilmiş cerrahi işlemler veya travma, bağ dokusu ile ilgili patolojiler ya da uterus anomalilerinden kaynaklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Servikal yetmezlik tedavisinde yatak istirahatı, bazı farmakolojik maddeler gibi seçenekler denenmekle birlikte serviksin sirküler sütürasyonu sureti ile büzülmesi olarak tanımlanan serklaj işlemi en sık kullanılan yöntemdir. Mevcut olgu serisinde, ileri derecede servikal dilatasyon ve prolabe poş saptanan 11 gebede McDonald yöntemi ile uyguladığımız acil serklaj işleminin gebelik sonuçları üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç:
 Servikal yetmezlik tedavisinde serklaj, erken doğumu önlemeye yönelik etkin bir tedbir olabilir. Özellikle preterm doğum öyküsü olan ve transvajinal ultrasonografide progresif servikal kısalma saptanan gebeliklerde serklaj ile preterm doğum oranının azaldığı belirtilmektedir. Ancak, servikal dilatasyonu ve silinmesi olan gebelerde servikal serklaj uygulanmasına dair veriler nispeten kısıtlıdır ve “acil serklaj” olarak tanımlanan bu işlemin özellikle poşu prolabe ve ileri derecede servikal açıklığı olan hastalarda etkinliği belli değildir. Acil serklajın, iyi seçilmiş gebe grubunda preterm doğum oranlarını azaltabileceği öne sürülebilir.Sonuç olarak, acil serklaj tekniği ve kullanımına dair daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Preterm doğum, servikal yetmezlik, servikal serklaj, McDonald tekniği, acil serklaj
Anahtar Kelimeler

-