Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Literatür incelemesi: Gestasyonel diyabet emzirme sonuçları için ne kadar önemli?

Güler Üstün, Merlinda Aluş Tokat

Künye

Literatür incelemesi: Gestasyonel diyabet emzirme sonuçları için ne kadar önemli?. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):82-83

Yazar Bilgileri

Güler Üstün1,
Merlinda Aluş Tokat2

  1. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği İstanbul TR
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir TR
Yazışma Adresi

Güler Üstün, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu literatür incelemesi, gestasyonel diyabetin emzirmeye etkisini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem
İncelemede “gestational diabetes and breastfeeding” anahtar kelimelerini kullanılarak Medline, Cochrane ve PubMed veri tabanları değerlendirilmiştir. Son 20 yılda yayınlanmış (1993-2011), yayın dili İngilizce olan araştırmalar çalışmaya dâhil edilmiş ve toplam 5 araştırmaya ulaşılmıştır. Türkçe makalelere ulaşabilmek için “gestasyonel diyabet ve emzirme” anahtar kelimeleri ile Google akademik, ulusal dergiler ve ulusal tez merkezi taranmıştır. Türkçe çalışmalarda gestasyonel diyabetin (GDM) emzirmeye etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bulgular
Potansiyel ilişkili araştırmaların arasından 1993-2011 yılları arasında yayınlanmış 5 çalışma sistematik incelemeye dâhil edilmiştir. Bu araştırmaların 1'i randomize kontrollü çalışma, 2’si retrospektif kohort çalışması, 2 tanesi de tanımlayıcı çalışma dizaynındadır. Yapılan randomize kontrollü çalışmada gestasyonel diyabet olan annelerde süt salgısının geciktiği bu nedenle 34-36. gebelik haftasında doğuma kadar günde 2 kez en az 10 dakika boyunca pompayla süt sağmamanın postpartum süt salgısının başlamasını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Yeni Zelanda’da gestasyonel diyabetli annelerde emzirme durumunu tanımlamak amacıyla yapılan retrospektif kohort çalışmasında ilk emzirme oranları gestasyonel diyabette %68’olarak saptanmıştır. Bir bebek dostu hastanede yapılan diğer retrospektif kohort çalışmasında 2001-2003 yılları arasında doğum yapan GDM’li annelere ulaşılmış ve kadınların %25’inin süt yetersizliği, %13’nün laktasyon problemleri nedeniyle emzirmeye devam etmedikleri belirlenmiştir. PubMed veri tabanından ulaşılan gestasyonel diyabette emzirme alışkanlıklarını değerlendirmek ve emzirmeyi etkileyen risk faktörlerini tespit etmek amacı ile yapılan tanımlayıcı bir araştırmada sağlıklı annelerin bebeklerine göre GDM’li annelerin bebeklerini daha az emzirdikleri tespit edilmiştir. Laktasyonun başlama zamanını ve emzirmeyi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan başka bir tanımlayıcı longitudinal bir çalışmada GDM’nin laktasyonun başlamasını geciktirdiği belirlenmiştir.
Sonuç
Sınırlı sayıdaki araştırmalarda gestasyonel diyabetin postpartum kadınlarda laktasyonu, dolayısıyla emzirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebileceği görülmektedir. Gestasyonel diyabetin laktasyon ve emzirme üzerine etkilerini inceleyen iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır. Mevcut literatür incelemesinin, bu konuda yapılacak araştırmaların planlanmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Gestasyonel diyabet, emzirme, sistematik inceleme
Anahtar Kelimeler

-