Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik haftasına göre küçük pretermlerde bozuk umbilikal arter doppler sonuçlarının nörogelişimsel prognoza etkisi

Öznur Serdaroğlu, Esin Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, Sibel Özbek, Müge Payaslı

Künye

Gebelik haftasına göre küçük pretermlerde bozuk umbilikal arter doppler sonuçlarının nörogelişimsel prognoza etkisi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):83-84

Yazar Bilgileri

Öznur Serdaroğlu,
Esin Aldemir,
Sultan Kavuncuoğlu,
Sibel Özbek,
Müge Payaslı

  1. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Sultan Kavuncuoğlu, İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmada Umbilikal arter Doppler ultrasonografide diyastol sonu akım kaybı (AREDF) ve ters akım (REDF) saptanan, gebelik haftasına göre küçük (SGA) prematürelerin mortalite ve uzun süreli izlemde nörogeliflimsel prognozu araştırıldı.
Yöntem
 Çalışmamızda AREDF ve REDF’li 38 preterm çalışma grubu, umbilikal arter akımı normal olan 30 preterm kontrol grubu olarak alındı. Her iki grup mortalite ve uzun süreli nörogelişimsel prognoz yönünden karşılaştırıldı. Neonatal dönem sorunlarının etkisi irdelendi. Nörogelişimsel değerlendirmede Bayley III Gelişim Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.
Bulgular
Hastanemizde Ocak 2002 - Aralık 2006 yılları arasında 163 fetüste anormal umbilikal arter Doppler kan akımı bulguları saptandı. Bunların 117'si AREDF, 46'sı REDF olarak değerlendirildi; 64 olguda (%39) fetal kayıp gelişti. Yaşayan olgulardan 14 - 42 ay yaş grubundaki 38 olgu çalışma, 30 olgu ise kontrol grubu olarak belirlendi. Çalışma grubundaki olguların gebelik haftası (GH), doğum ağırlığı (DA) ve Apgar skorları anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Cinsiyet, hastanede yatış süresi, mekanik ventilatör desteği, sepsis, hipoglisemi, RDS, NEK, IVH, ROP varlığı karşılaştırıldığında gruplar arasında fark bulunmadı. Bayley III sonuçları değerlendirildiğinde; bilişsel, dil, motor gelişim alanlarında gerilik saptanmadı. Test puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Çalışma ve kontrol grubun hedef boyu yakalayamama oranı sırasıyla %36.8 ve %36.7 (p=0.9) olarak bulunurken, 3 persentil altında ağırlık %2.6 ve %13.3 oranında saptandı.
Sonuç
Prenatal Doppler velosimetride anormal umbilikal arter bulgusu olan SGA pretermlerin Bayley III puanları kontrol grubu ile benzer bulundu ve nörogelişimsel gerilik saptanmadı. Antenatal ve postnatal dönemde iyi bakım verilmesinin, ileri evre İVK, konvülziyon ve menenjit gibi morbiditelerin gelişmemiş olmasının prognozu iyi yönde etkilediği düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Umbilikal arter akım kaybı, prematürelik, nörogelişimsel gerilik
Anahtar Kelimeler

-