Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Antenatal ve perinatal dönemde tanı konulan majör anomalilerin retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):95-96

Yazar Bilgileri

Mehmet Sıddık Evsen1,
Muhammet Erdal Sak1,
Hatice Ender Soydinç1,
Mahmut Erdemoğlu1,
Serdar Başaranoğlu1,
Yılmaz Palancı2,
Ahmet Yalınkaya1,
Mehmet Zeki Taner1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Mehmet Sıddık Evsen, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı kliniğimizde prenatal ve perinatal dönemlerde saptanan majör konjenital anomalili fetüslerin insidansını ve analizini yapmaktır.
Yöntem
Kliniğimizde Ocak 2009 ile Aralık 2010 tarihleri arasında retrospektif olarak prenatal ve perinatal dönemde ultrason muayenelerinde veya doğumda doğrudan gözle saptanan majör anomali tanısı almış olgular çalışmaya alındı. Ultrasonda veya doğumda saptanan minör anomaliler çalışmaya dâhil edilmedi. Tüm ultrason incelemeleri GE Voluson 730 Pro cihazı ile gerçekleştirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı.
Bulgular
İki yıllık sürede obstetrik polikliniğimizde 10,419 gebe değerlendirildi. Çalışmamızda majör konjenital anomali insidansı %2.64 olarak bulundu. Olguların 241’inde tek anomali saptanırken, 34’ünde de çoklu anomali saptandı. Ortalama anne yaşı 28.1±6.6 yıl (dağılım, 14-49 yıl) ve gebelik haftası 24.9±7.7 (dağılım, 11-41) idi. Eşler arasında %51.61 oranında değişik derecelerde akrabalık mevcuttu. Olguların 167’sinde (%60.7) merkezi sinir sistemi anomalileri en sık rastlanan anomali grubuydu. Sırasıyla genitoüriner sistem anomalileri 36 (%13.1), gastrointestinal sistem anomalileri ve karın ön duvarı defektleri 30 (%10.9), kardiyak anomaliler 13 (%4.7), torasik anomaliler 13 (%4.7), iskelet sistemi anomalileri 15 (%5.4) olguda saptandı. Olguların 41’inde de (%14.9) nonimmün hidrops fetalis saptandı.
Sonuç
Kliniğimizde majör fetal anomali insidansı %2.6 olarak saptanmıştır. Kısmen yüksek olan bu oran, kliğimizin üçüncül merkez olmasına bağlı olabilir. Popülâsyonumuzda majör anomalilerin en büyük grubunu merkezi sinir sistemi anomalileri oluşturmaktadır; bunun literatür ile uyumlu olmayabileceğini ve bu yönüyle araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler

Majör konjenital anomaliler, prenatal, perinatal, ultrason

-