Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normal vajinal yol ve sezaryen ile doğum yapan kadınlarda peripartum hemoglobin düşüşünün karşılaştırılması

Burcu Dingez, Ebru İnci Coşkun, Refika Genç Koyuncu, Yavuz Tahsin Ayanoğlu, Ayşe Ender Yumru

Künye

Normal vajinal yol ve sezaryen ile doğum yapan kadınlarda peripartum hemoglobin düşüşünün karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):101-102

Yazar Bilgileri

Burcu Dingez1,
Ebru İnci Coşkun1,
Refika Genç Koyuncu2,
Yavuz Tahsin Ayanoğlu1,
Ayşe Ender Yumru1

  1. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
  2. Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul TR
Yazışma Adresi

Burcu Dingez, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Obstetrik kanama hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde maternal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden birisidir. Biz bu çalışmada epizyotomi uygulanmayan, epizyotomi uygulanan ve sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen kadınlarda prepartum ve postpartum dönemdeki hemoglobin düşüşünü karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmaya 1 Eylül 2009- 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde doğumunu yapmış olan 480 gebe alındı. Bu gebelerin 160’ı epizyotomisiz normal doğumla, 160’ı medyolateral epizyotomili normal doğumla ve 160’ı da sezaryen ile doğurtulmuştu. Gebelerin prepartum ve postpartum hemoglobin değerleri kaydedildi ve hemoglobin düşüşleri hesaplandı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 480 gebenin ortalama yaşı 27.2 yıldı. Gebelerin 122’si primipar, 358’i ise multipardı. Gebelerin prepartum hemoglobinleri açısından 3 grup arasında anlamlı fark mevcut değildi (p>0.05). Hemoglobin düşüşü epizyotomisiz doğumda ortalama 0.49 mg/dL, medyolateral epizyotomi grubunda 0.65 mg/dL, sezaryen grubunda ise 1.38 mg/dL olarak bulundu (p=0.0001). Toplam 30 kadına kan transfüzyonu yapıldı (% 6.25). Bunların 3’ü epizyotomisiz normal doğum grubunda, 7’si epizyotomili normal doğum grubunda, 20’si ise sezaryenle doğum grubundaydı. Bebeklerin 472’si canlı iken 8 adet ölü doğum saptandı; ölü doğumlardan 5’inde annede dissemine intravasküler koagülasyon gelişmesi üzerine masif kan transfüzyonu yapılmıştı.
Sonuç
Çalışmamızda sezaryenle doğum yapanlarda peripartum hemoglobin düşüşü epizyotomili normal doğum yapanlardan, epizyotomili gruptaki hemoglobin düşüşü ise epizyotomisiz doğum yapan gruptan anlamlı olarak fazla bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

Anemi, peripartum hemoglobin, normal doğum, sezaryen

-