Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelerde HBSAG, anti-HBS ve anti-HCV sıklığı. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):102-102

Yazar Bilgileri

Ebru İnci Coşkun1,
Burcu Dinçgez1,
Refika Genç Koyuncu2,
Yavuz Tahsin Ayanoğlu1,
Ayşe Ender Yumru1

  1. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
  2. Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul TR
Yazışma Adresi

Burcu Dinçgez, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Hepatit B virüsü ile enfekte annelerden doğan bebeklerin enfeksiyon oranı % 60-90 arasındadır ve tedavi edilmedikleri takdirde % 90’ından fazlası kronik HBV (Hepatit B virüsü) taşıyıcısı olmaktadır; bu da hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kronik hepatit ve hepatoselüler karsinom riskini beraberinde getirir. Biz bu çalışmada hastanemize başvuran gebelerde HBsAg (Hepatit B yüzey antijeni), anti-HBs (Hepatit B yüzey antijenine karşı antikor) ve anti-HCV (Hepatit C virüs antikoru) pozitiflik oranını saptamayı amaçladık.
Yöntem
Bu çalışmaya 01 Ekim-31 Aralık 2010 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Polikliniği’ne başvuran 795 gebe alındı. Gebelerin HBsAg, anti HBs ve anti-HCV değerleri retrospektif olarak incelendi. Hastalarda bulunan pozitif değerler olgu sayısı ve yüzdelik değerler olarak hesaplandı.
Bulgular
Yaş, gebelik haftası ve sosyoekonomik durumlara bakılmaksızın çalışmaya alınan 795 gebenin 29’u (% 3.65) HBsAg pozitif, 69’u (% 8.68) anti HBs pozitif ve 6’sı (% 0.75) anti-HCV pozitif olarak bulundu. Araştırmada bulduğumuz değerler Türkiye’de gebelerde tespit edilmiş olan pozitiflik sınırları içerisindedir.
Sonuç
Gebe takibinde rutin olarak Hepatit B ve hepatit C için serolojik tarama yapılması yenidoğanların enfeksiyondan korunma ve tedavi edilmesi için gereklidir. Gebeler bu konuda bilgilendirilmelidir. Hepatit B için gerekli taramalar yapıldıktan sonra prekonsepsiyonel dönemde aşılama yapılmalıdır. Ülkemiz aşılama programına 1998 yılında dâhil olmuştur. Türkiye’de gebe kadınlarda HBV taraması, en yüksek olgu sayısı ile Kuru ve arkadaşlarına aittir. Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan 5366 gebede, pozitif HBsAg oranı % 4.2 olarak rapor edilmektedir. 2009 yılında Atılgan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada HBsAg % 2.56 oranında ve anti-HCV % 0.44 oranında pozitif bulunmuştur. Adıyaman’da 2007 yılında Kölgelier ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise pozitif HBsAg oranı % 4.7 ve anti-HCV oranı % 1.1 olarak bulunmuştur. Hastanemizde yaptığımız bu çalışmanın sonuçlarına göre hastanemize başvuran gebelerin seropozitiflik oranı ülkemiz istatistikleri ile örtüşmektedir. 
Anahtar Kelimeler

Gebelik, Hepatit B, Hepatit C

-