Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preeklamptik gebelerde paternal kan grubunun önemi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):107-107

Yazar Bilgileri

Turab Canbahisov,
Pınar Karabacakoğlu,
Özlem Emekçi,
Recep Emre Okyay,
Serkan Güçlü

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yazışma Adresi

Turab Canbahisov, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Paternal ve maternal kan grupları ile preeklampsi arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Yöntem
Retrospektif olarak Mayıs 1995-Ocak 2011 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde preeklampsi tanısı alan 425 gebe dâhil edilmiştir. Dâhil edilen gebelerin dosyalarından eşlerinin kan grupları kaydedilmiştir. Çalışmamıza sadece tekiz gebelikler alınmıştır. Hastalar rutin gebelik kontrolleri sırasında kan basıncının >140/90 mmHg ve 24 saatlik idrarda proteinürinin > 0.3 g olması ile preeklampsi tanısını almıştır. Tanı alan bütün hastalara antihipertansif (alfa-metil dopa) ve antikonvülzif (magnezyum sülfat) tedavi başlanmıştır. Otuz dört haftanın altında olan gebelere fetal akciğer matürasyonu için 12 saat ara ile 2 doz betametazon uygulanmıştır. Semptomatik tedaviye rağmen progresyon gösteren olgularda doğum indüksiyonu başlanmıştır. Daha önce sezaryen geçirmiş veya doğum indüksiyonu için uygun olmayan gebeler ise sezaryene alınmıştır. Normal vajinal doğumun gerçekleştirilemediği (ilerlemeyen travay, fetal distres, plasenta dekolmanı gibi gebeliklerde acil sezaryen uygulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS®15.0 programı ile yapılmıştır.
Bulgular
Gebelerin ortalama yaşı 25±6 yıl (dağılım, 16-43 ) olarak bulunmuştur. Gebeler ortalama 233±24 (dağılım, 156-278) günde doğum yapmıştır. Gebelerin 226’sı (%53.2) nullipar ve 199’u (%46.8) ise multipardı. Gebelerin 72’si (%16.9) normal vajinal yol ile ve 353’ü (%83.1) sezaryen ile doğum yapmıştır. Doğan bebeklerin ortalama ağırlığı 1743±777 g (dağılım, 309-3860 g) olarak bulunmuştur. Bunların da 236’sı (%55.5) erkek ve 189’u (%44.4) kız bebek olarak saptanmıştır. Preeklamptik hastaların eşlerinin kan grupları kaydedilerek aynı kan grubuna sahip olan çiftlerin oranını belirlenmiştir. 0 kan grubuna 12 (%8.2), A kan grubuna 89 (%20.9), B kan grubuna 20 (%4.7) ve AB kan grubuna sahip olan çiftlerin sayısı 3 (%0.7) olarak saptanmıştır. Preeklamptik hastalardan aynı kan grubuna sahip olan çiftlerin sayısı 147 (%35) olarak bulunmuştur. Aynı kan grubuna sahip olan çiftlerin preeklampsi açısından risk altında olmadıkları saptanmıştır. Ayrıca, fetal cinsiyet ile preeklampsi arasında da anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Sonuç
Preeklamptik gebe popülâsyonumuzda maternal ve paternal kan gruplarının uyumlu olması preeklampsi riskini değiştirmemektedir. Preeklampsi ile kan grupları arasındaki ilişkinin birden fazla merkezde, etnik köken gibi değişkenleri de içeren daha geniş çalışmalar ile prospektif olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, maternal kan grubu, paternal kan grubu

-