Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm doğum yapan loğusalarda retrospektif risk faktörlerinin incelenmesi

Hülya Yurteri Türkmen, Hülya Demirci

Künye

Preterm doğum yapan loğusalarda retrospektif risk faktörlerinin incelenmesi . Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):111-111

Yazar Bilgileri

Hülya Yurteri Türkmen1,
Hülya Demirci2

  1. Özel ÇESAV Karşıyaka Tıp Merkezi - İzmir TR
  2. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Manisa TR
Yazışma Adresi

Hülya Demirci, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu araştırma, erken doğum ile ilişkili sosyodemografik, obstetrik ve tıbbi risk faktörlerini tanımlamak amacı ile planlanmış bir vaka-kontrol çalışmasıdır.
Yöntem
Araştırmanın örneklemini, 1 Mart- 31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 1. ve 2. postpartum servislerinde yatan; çalışma grubu için 20-37 gebelik haftaları arasında doğum yapan 136 loğusa, kontrol grubu için ise vaka grubu ile eşleştirilen, 37. gebelik haftasından sonra doğum yapan 136 loğusa oluşturmaktadır. Araştırmada vaka ve kontrol grupları belirlenirken her iki grupta da sonucu etkileyebilecek özellikler (yaş, eğitim durumu, gelir-gider durumu, doğum şekli ve gebelik sayısı) eşleştirilerek homojen hale getirilmiştir. Çoğul doğum yapmış ve konjenital anomalili bebeğe sahip olan loğusalar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Veriler, literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu uygulanarak toplanmıştır. Formda loğusaların sosyodemografik ve sosyoekonomik özellikleri sorgulanmıştır. Loğusaların tıbbi, jinekolojik ve obstetrik öyküleri, son gebeliğindeki davranışları ve karşılaştığı sorunlar incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımı, ki-kare testi, Fisher kesin ki-kare testi, bağımsız iki grup arası farkların t testi kullanılmıştır. Risk faktörlerinin erken doğum riskini ne oranda artırdığını saptamak için lojistik regresyon analizleri kullanılmış ve olasılık oranları (OR) hesaplanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan loğusaların yaş ortalaması 26.3±5.9 yıl olup %61.8’i ilkokul/ortaokul mezunuydu. Çok değişkenli analizlerde preterm eylem riskini etkileyen değişkenlerin; geniş aile tipi, resmi nikâhlı olmama, preterm doğum öyküsü, önceki gebeliğinde erken doğum tehdidi öyküsü, hastaneye amniyon sıvısının gelmesi nedeni ile başvurma, antenatal kontrol sıklığının az olması, gebelik süresince sürekli uterus kasılmaları, kanama, miksiyonda yanma ve sızı, kötü kokulu vajinal akıntı, düşme, karın üst bölgesinde ağrı, kasıklarda ağrı, devamlı bulantı kusma, vajinal, üst solunum veya idrar yolları enfeksiyonu hikâyesi, erken membran rüptürü, gebelikte mali yetersizlik ve gebelik komplikasyonları nedeni ile stres yaşama, koitusta ağrı mevcudiyeti, ailede erken doğum öyküsü olduğu bulunmuştur.
Sonuç
Prenatal dönemde risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, preterm doğumların önlenmesinde etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler

​ Preterm eylem, risk faktörleri

-