Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkiz eşi ölümüne bağlı merkezi sinir sistemi bulguları: ultrasonografi ve manyetik rezonans bulgularının korelasyonu

Talat Umut Dilek, Arzu Doruk, Engin Kara, Saffet Dilek

Künye

İkiz eşi ölümüne bağlı merkezi sinir sistemi bulguları: ultrasonografi ve manyetik rezonans bulgularının korelasyonu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):112-113

Yazar Bilgileri

Talat Umut Dilek1,
Arzu Doruk1,
Engin Kara2,
Saffet Dilek1

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mersin TR
  2. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Mersin TR
Yazışma Adresi

Talat Umut Dilek, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mersin TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Monokoryonik ikiz gebeliklerde ikiz eşinin birinin ölümü sonrasında sağ kalan ikiz eşinde ortaya çıkabilen merkezi sinir sistemi bulgularını ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri ortaya koymak.
Olgu sunumu
Otuz üç yaşında G2P1Y1 ve spontan gerçekleşen ikiz gebeliği olan hastanın rutin antenatal takipleri devam ederken, 27. gebelik haftasında yapılan muayenesi ve ultrasonografik incelemesi sırasında sağ altta yer alan fetüsün FL uzunluğu 25. gebelik haftası ile uyumlu ve kardiyak aktivitesinin olmadığı izlendi. Canlı fetüsün 27 hafta ile uyumlu biyometrik ölçümleri olup (sol üst) sol lateral ventrikül frontal hornunda 24x25 mm hiperekojen intraventriküler hematom ile uyumlu görünüm izlendi. Komşu serebral parankimin de heterojen görünümde olduğu saptandı. Bu bulgularla, canlı fetüste grade 3 ve üzeri intraventriküler kanama ön tanısı ile fetal MRG istendi. Yapılan manyetik rezonans görüntülemede; bilateral bazal ganglionlarda solda daha belirgin olmak üzere parankime uzanan ve ventriküle açılmış görünümde hemoraji sinyalleri izlendi, ventriküller normalden daha geniş gözlenerek bu bulgularla grade IV germinal matriks kanaması olarak değerlendirildi. Bir hafta sonra yapılan ultrasonografide lateral ventrikül genişliği bilateral ortalama 18 mm olarak ölçüldü; 29. gebelik haftasında yapılan 3. değerlendirmede ise sonografik bulguların bir önceki değerlendirmeye göre ilerleme göstermediği anlaşıldı. Gebe 29 hafta 6 günlük iken kontraksiyonlarının başlaması ve takiben membran rüptürü ile başvurdu. Sezaryen ile 1153 g canlı ve 570 g masere ölü fetüs doğurtuldu. Olgunun neonatal dönemde yapılan transfontanel ultrasonografisinde sol lateral ventrikül anterior hornuna bası etkisi yapan lateral horn komşuluğunda 11.5 x 12 mm boyutlarında heterojen ekojenitede alanlar ve periventriküler lökomalazi ile uyumlu bulgular saptanmış olup halen takipleri devam etmektedir.
Sonuç
İkiz eşlerinden birinin ölümü durumunda monokoryonik ikiz gebeliklerde sağ kalan ikiz eşinde ortaya çıkan iskemik lezyonlar ultrasonografide subakut dönemde saptanabilmektedir. Şüphelenilen olgularda manyetik rezonans bulguları da çoğunlukla subakut ve kronik dönemde ortaya çıkan değişiklikleri saptamada yardımcı olmaktadır. Akut serebral iskemi aşamasında difüzyon ağırlıklı MRG yardımcı olmakla beraber çoğu olgu bu şansa geç tanı alması nedeni ile sahip olamamaktadır.
Anahtar Kelimeler

-