Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Meningomiyeloselin eşlik ettiği interhemisferik araknoid kist: Olgu sunumu

Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Oya Demirci, Oya Pekin, Pınar Kumru, Semih Tuğrul

Künye

Meningomiyeloselin eşlik ettiği interhemisferik araknoid kist: Olgu sunumu . Perinatoloji Dergisi 2012;20(3):156-159 DOI: 10.2399/prn.12.0203007

Yazar Bilgileri

Resul Arısoy,
Emre Erdoğdu,
Oya Demirci,
Oya Pekin,
Pınar Kumru,
Semih Tuğrul

  1. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Perinatoloji Bölümü- İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal tanı almış meningomiyeloselin eşlik ettiği interhemisferik araknoid kist olgusunun sunulması ve yönetiminin tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu
Yirmi altı yaşında gravida 1, parite 0 olan gebenin 24. gebelik haftasında yapılan detaylı ultrason muayenesinde 21x21 mm boyutlarında interhemisferik araknoid kist ve lumbosakral meningomiyelosel tespit edilmiştir. Aileye fetus hakkında danışmanlık verildikten sonra gebeliğin sonlandırılması önerilmiş ve aile kabul etmiştir. Postmortem incelemede bulgular teyit edilmiştir.  
Sonuç
Araknoid kist olgularının yönetimi için diğer anomalilerin varlığı araştırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler

İnterhemisferik araknoid kist, meningomiyelosel, yönetim.

Giriş
Araknoid kistler, araknoid membran içerisinde kollajen ve hücre içeren, içi beyin-omurilik sıvısı benzeri sıvı ile dolu kistik kavitelerdir ve intrakraniyal yer kaplayan lezyonların %1’ini oluştururlar. Araknoid kistler; spinal kanal dahil santral sinir sisteminin herhangi bir yerinde bulunabilir. Sıklıkla supratentoryal bölgede ve orta hatta yerleşim gösterirler.[1,2] Ayrıca diğer anomalilerle birlikteliği nadirdir.
Bu sunumda prenatal tanısını koyduğumuz, meningomiyelosel ile birliktelik gösteren araknoid kist olgusunun tanı ve yönetimi tartışılmıştır.
Olgu Sunumu
Yirmi altı yaşında, gravida 1 parite 0 olan takipsiz hastanın, 24. gebelik haftasında yapılan rutin fetal ultrasonografi muayenesinde, fetal biyomerik ölçümler 24 hafta ile uyumlu, amniyon sıvısı normal, plasenta posterior yerleşimli ve normal görünümde tespit edildi. Kraniyumun muayenesinde, aksiyal kesitte, interhemisferik hatta ve subtalamik seviyede posterior da yerleşim gösteren, 21x21 mm boyutlarında, sınırları düzgün hipoekoik kistik kitle görüldü (Şekil 1). Kistik kitlenin Doppler ultrasonografi muayenesinde kan akımı izlenmedi. Posterior lateral ventrikül 8.7 mm, serebellum 24 mm ve sisterna manga 2 mm tespit edildi. Ayrıca kavum septum pellusidum gözlendi fakat korpus kallosum pozisyonel olarak izlenemedi. Kolumna vertebralis muayenesinde lumbosakral alanda 43x31 mm büyüklüğünde meningomiyelosel saptandı (Şekil 2).
Fetusun yapılan diğer sistem muayenelerinde ek anomali saptanmadı. Fetal MRI ile de anomaliler konfirme edildi (Şekil 3) ve korpus kallosum agenezisi dışlandı. Aile fetus hakkında bilgilendirildi ve karyotip analizi sonrası gebeliğin sonlandırılması aileye bir seçenek olarak sunuldu. Karyotip analizi 46 XY olan fetusun patolojik incelemesinde; supratentoryal bölgede orta interhemisferik alanda 25x25 mm boyutlarında kistik kitle ve 50 mm uzunluğunda lumbosakral meningomiyelosel tespit edildi. Kistin mikroskopik incelemesinde hiperplastik araknoid hücrelerin görüldüğü bildirilerek antenatal tanı doğrulandı.
Tartışma
Araknoid kistler intrakraniyal yer kaplayan lezyonların %1’ini oluştururlar. Konjenital (primer) veya kanama, travma ve infeksiyonla ilişkili (sekonder) olarak oluşurlar. Konjenital olanlar 6-8. gebelik haftaları arasında hemisferik kıvrımlaşmanın oluşması ve araknoid membranın ayrışması esnasında oluşur. Araknoid kistlerinin %50’den fazlası supratentoryal bölgede orta fossada yerleşim gösterir. Diğer sık lokalizasyonlar ise major fissürler (silviyan, rolandik ve interhemisferik) bölgelerinde serebral hemisferlerin yüzeyi, sella tursika bölgesi ve anterior fossadır.[1-4]
Bizim olgumuzda gebeliğin 24. haftasında interhemisferik yerleşimli araknoid kist sunulmuştur. Araknoid kist olgularının çoğu ikinci trimester sonunda tanı almışlardır.[5] En erken Bretelle ve ark. transvajinal ultrasonografi ile 13. gebelik haftasında araknoid kist tanısı koyduklarını bildirmişlerdir.[1]
Araknoid kistin; intrakraniyal hipoekoik lezyon görünümü olabilen porensefalik kist, glioependimal kist, koroid pleksus kisti, Galen veni anevrizması, şizensefali, kistik neoplazm ve intrakraniyel hemoraji ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.[6] Araknoid kistler ultrasonografide sınırları düzenli ve Doppler incelemesinde kan akımı içermeyen hipoekoik kistik kitle şeklinde görülür.[6,7] MRI hem ayırıcı tanıda hem de eşlik eden aomalilerin taranması açısından faydalı olabilir.[8] Araknoid kist çoğu zaman izole olup, ventrikülomegali ve korpus kallosum agenezisi ile birlikteliği gösterilmiştir.[5,6,8]
Bizim olgumuzda araknoid kist ile birlikte meningomiyeloselin varlığı gösterilmiş olup taranan literatürde bu birliktelikle ilgili olguya rastlanılmamıştır. Akdemir ve ark.[9] ve Gedikbaşı ve ark.[10] da araknoid kistin gebelik haftası ile büyüdüğünü ve ventrikülomegaliye sebep olabileceğini bildirmişlerdir. Pilu ve ark. yedi arknoid kist olgusundan ikisinde (anterior fossa yerleşimli orta hatta büyük arachnoid kist olgusu ve ambient sisternada 5 mm ve 6 mm boyutlarında iki araknoid kist olgusu) eşlik eden korpus kallosum agenezisi bildirmişlerdir.[6] Elbers ve Furness sundukları olguda 18.5 gebelik haftasında araknoid kist tanısı koymuşlar, takiplerinde 32. gebelik haftasında kistin gerilediğini ve kaybolduğunu bildirmişlerdir.[11]
Araknoid kist olgularının büyük çoğunluğunda karyotip normal olup, izole olgularda karyotip analizi önerilmez. Pilu ve ark., çift çıkışlı sağ ventrikül ve yumru el bulgularının eşlik ettiği ambient sisternada yerleşim gösteren araknoid kist olgusunun karyotip analizinde trizomi 18 tespit etmişlerdir.[6] Hoge ve ark. infratentoryel araknoid kist olgusunun parsiyel trizomi 9q (9q22_qter) ve parsyel monozomi Xq (Xq22_qter) ile birlikteliğini bildirmişlerdir.[12] Souter ve ark. Fallot tetrolojisi ve intrauterin gelişim geriliğinin eşlik ettiği orta hat intrakraniyal araknoid kist olgusunda monozomi 14q (14q32.3_qter) tespit etmişlerdir.[13]
Sonuç
Araknoid kist olgularının yönetimi için eşlik edebilecek diğer anomalilerin varlığı araştırılmalıdır. Multiple anomalilerin varlığında karyotip analizi ve gebeliğin terminasyonu önerilebilir. İzole olgularda prognoz iyi olup, kistin boyutları ve obstriktüf ventrikülomegali açısından takip edilmelidirler.
Kaynaklar
1. Bretelle F, Senat MV, Bernard JP, Hillion Y, Ville Y. First-trimester diagnosis of fetal arachnoid cyst: prenatal implication. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:400-2.
2. Chen CP. Prenatal diagnosis of arachnoid cysts. Taiwan J Obstet Gynecol 2007;46:187-98.
3. Choi JU, Kim DS. Pathogenesis of arachnoid cyst: congenital or traumatic? Pediatr Neurosurg 1998;29:260-6.
4. Wester K. Peculiarities of intracranial arachnoid cysts: location, sidedness, and sex distribution in 126 consecutive patients. Neurosurgery 1999;45:775-9.
5. Langer B, Haddad J, Favre R, Frigue V, Schlaeder G. Fetal arachnoid cyst: report of two cases. Ultrasound Obstet Gynecol 1994;4:68-72.
6. Pilu G, Falco P, Perolo A, Sandri F, Cocchi G, Ancora G, et al. Differential diagnosis and outcome of fetal intracranial hypoechoic lesions: report of 21 cases. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:229-36.
7. Barjot P, von Theobald P, Refanhi N, Delautre V, Herlicoviez M. Diagnosis of arachnoid cysts on prenatal ultrasound. Fetal Diagn Ther 1999;14:306-9.
8. Blaicher W, Prayer D, Kuhle S, Deutinger J, Bernaschek G. Combined prenatal ultrasound and magnetic resonance imaging in two fetuses with suspected arachnoid cysts. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:166-8.
9. Akdemir N, Altunyurt S, Uysal D, Yüceer N. Fetal intrakraniyal kistik görünümlü kitle saptanan iki olgu: tanı, takip ve prognoz. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 2009;19:231-5.
10. Gedikbasi A, Palabiyik F, Oztarhan A, Yildirim G, Eren C, Ozyurt SS, et al. Prenatal diagnosis of a suprasellar arachnoid cyst with 2- and 3-dimensional sonography and fetal magnetic resonance imaging: difficulties in management and review of the literature. J Ultrasound Med 2010;29:1487-93.
11. Elbers SE, Furness ME. Resolution of presumed arachnoid cyst in utero. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;14:353–5.
12. Hogge WA, Schnatterly P, Ferguson JE 2nd. Early prenatal diagnosis of an infratentorial arachnoid cyst: association with an unbalanced translocation. Prenat Diagn 1995;15:186-8.
13. Souter VL, Glass IA, Chapman DB, Raff ML, Parisi MA, Opheim KE, et al. Multiple fetal anomalies associated with subtle subtelomeric chromosomal rearrangements. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21:609-15.
Dosya / Açıklama
Şekil 1.
Aksiyel planda interhemisferik araknoid kistin görüntüsü
Şekil 2.
Aksiyel planda meningomyeloselin görüntüsü
Şekil 3.
MRI da aksiyel planda interhemisferik araknoid kistin görüntüsü