Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Ağır preeklampside periferik hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):30 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ali Yavuzcan1,
Mete Çağlar1,
Yusuf Üstün1,
Serdar Dilbaz1,
İsmail Özdemir2,
Elif Yıldız3,
Atilla Özkara1,
Selahattin Kumru1

  1. Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
  2. Medicana Hastanesi Beylikdüzü Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  3. Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Ali Yavuzcan, Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi (PE) tüm gebeliklerin %3-5’inde ortaya çıkan gebeliğe özgü bir hipertansif bozukluktur. Hipertansiyon ve proteinüri hastalığın temel kriterleridir. PE doğum gerçekleşmeden tamamen tedavi edilememektedir. PE sıklıkla maternal ve fetal morbidite ile ilişkilidir. ACOG’un 2002 de yayınladığı bültene göre tüm dünyada anne ölümlerinin %18’inin nedeni PE’dir.

Yöntem

Uygun kriterleri sağlayan 30 adet ağır PE hastası, 36 adet tıbbi komplikasyonu bulunmayan sağlıklı gebe ve 35 adet sağlıklı gebe olmayan kadın olmak üzere toplam 101 adet hasta çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular

Ağır PE hastaları, sağlıklı gebeler ve gebe olmayan sağlıklı kadınlar birlikte değerlendirildiğinde MPV değeri 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir (p=0.081). Ağır PE hastaları, sağlıklı gebeler ve gebe olmayan sağlıklı kadınlar birlikte değerlendirildiğinde NLR değerinin istatistiksel olarak kuvvetli şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p=0.000). PLR açısından her üç gruptaki hasta kendi arasında karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.098). Lökosit sayısı ağır PE hastalarında, sağlıklı gebelerde ve gebe olmayan kadınlarda istatistiksel yüksek oranda değişim gösterdiğinin saptanması üzerine (p=0.000) ROC analizi yapılmıştır. Ağır PE için lökosit sayısı cut-off değeri %76.7 sensitivite ve %60.6 spesifite ile 7.6 x 103/ml olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Hücresel ve moleküler düzeyde şiddetli inflamasyonun ispatlandığı ağır PE hastalarında kolay uygulanabilir ve cost-effektif bir marker olarak MPV, NLR, PLR ve lökosit subtiplerinin rutin olarak kullanılabilmesi için homogen hasta popülasyonlarında yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Nötrofil/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, preeklampsi, trombosit/lenfosit oranı.