Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması

Derya Akdağ Cırık, Şafak Özdemirci, Neslihan Yerebasmaz, Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kayıkçıoğlu, Orhan Gelişen

Künye

Adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):51-52 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Derya Akdağ Cırık1,
Şafak Özdemirci1,
Neslihan Yerebasmaz2,
Sezin Ertürk Aksakal1,
Fulya Kayıkçıoğlu1,
Orhan Gelişen1

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara TR
  2. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Derya Akdağ Cırık, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı hastanemizdeki adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem

 Hastanemizde Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 24. hafta ve üzerinde doğum yapan adolesan (<20 yaş) ve ileri yaş (>35 yaş ) gebeler çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların demografik bilgileri, maternal ve fetal sonuçları hastaların dosyaları incelenerek karşılaştırıldı.

Bulgular

Toplam 858 hastanın kayıtlarına ulaşılarak çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 311 (36.2%) i adolesan ve 547 (63.8%) i ileri yaşlı gebe idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde parite ve yaşayan çocuk sayısı ileri yaşlı gebelerde daha yüksek bulundu. Doğum şekli açısından karşılaştırıldığında ileri yaş grubunda sezaryan oranı (%55.6) adolesan gruba göre (%23.4) anlamlı olarak yüksek bulundu. Adolesan grubunda önde gelen sezaryan endikasyonu fetal distres iken, ileri yaş grubunda eski sezaryan öyküsü en fazla görülen endikasyonu idi. Her iki grup arasında fetal anomali görülme sıklıkları benzer bulundu (p:0.88). Postpartum kanama oranları açısından da her iki grup arasında fark bulunamadı (p: 0.33).

Tartışma-Sonuç

Biz çalışmamızda ileri anne yaşlı gebelerde adolesan gebelere göre sezaryan oranını anlamlı şekilde yüksek saptadık. Artan doğum sayısı ve artan geçirilmiş sezaryan oranına bağlı olarak sezaryan oranı ileri yaşta yüksek bulunmuş olabilir. Postpartum kanama oranının da ileri yaşta artacağı spekule edilirken çalışmamızda her iki grup arasında postpartum kanama açısından fark bulanamadı. Fetal anomali oranının ileri yaş annelerde daha sık görülmesi beklenirken biz çalışmamızda her iki grup arasında fark saptayamadık. Bu durum günümüzde tarama testlerinin erken haftalarda yapılıp anomalili fetusların 24. haftadan önce termine edilmiş olmasına bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler

Adolesan, ileri yaş, gebelik.