Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Prenatal tanı konan tek taraflı renal agenezi: Olgu sunumu

Fatma Uysal, Meryem Gencer, Ayşenur Çakır Güngör, Ahmet Uysal

Künye

Prenatal tanı konan tek taraflı renal agenezi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):79-80 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Fatma Uysal1,
Meryem Gencer2,
Ayşenur Çakır Güngör2,
Ahmet Uysal2

  1. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR
  2. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale TR
Yazışma Adresi

Fatma Uysal, Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Tek taraflı renal agenezi (RA) saptanan fetusa ait sonografi (US) bulgularını sunmayı amaçladık.

Olgu

Otuz bir yaşında G2P1 olguda yapılan US’da fetal biometrik ölçümlere göre fetus 26 hafta ile uyumlu bulundu. Amnion mayi normaldi. Tarama sırasında fetusun sol böbreği olağan lojunda izlenirken, sağ böbreği olağan loju ya da pelvik bölge – batin içerisinde saptanmadı. Sağ sürrenal gland normal lojunda mevcuttu. Renkli Doppler ultrasonografide sağ renal vasküler yapılar izlenmedi. Sağ RA tanısı konarak takip edilen olgu 38. Haftada spontan vajinal yolla doğurtuldu. Postpartum yapılan ultrasonografide sağ RA teyit edilirken başkaca anomali saptanmadı.

Tartışma

RA böbreklerin tek veya çift taraflı yokluğudur. Ultrasonografide çift taraflı RA’de her iki tarafta böbrekler, mesane görülmez ve amniotik sıvı miktarı çok azdır. Tek taraflı RA’de ise sadece o tarafta böbrek görülmez ve mesane ve amniotik sıvı miktarı çoğunlukla normaldir. Tek taraflı ya da çift taraflı RA’de böbreküstü bezleri normal yerlerinde görüntülenirler. Tek taraflı RA tanısı konduğunda ektopik pelvik böbrek olasılığı nedeniyle dikkatlice incelenmelidir. RA’lere eşlik edebilecek diğer anomaliler sıklıkla kardiyak, vertebral kolon anomalileri, anal atrezi, ösefagus-trakea, ekstremite ve genital sistem anomalileridir. Tek taraflı RA’da diğer böbrekte üriner sistem anomalilerinden vesiko-ureterik reflü, vesikoureterik junction obstrüksiyonu ve pelviureterik junction obstrüksiyonu eşlik edebilir. Çift taraflı olan yaşamla bağdaşmayan bir anomali olup doğum sonrası kısa sürede bebekler solunum yetmezliğinden kaybedilir. Tek taraflıda ise normal yaşam beklenir.

Sonuç

Renal agenezi çift taraflı olduğunda yaşamla bağdaşmazken tek taraflı olduğunda da eşlik eden diğer anomaliler yönünden tanısı önemlidir. Tanıda Doppler US’da renal vasküler yapıların görüntülenmesi oldukça yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler

Renal agenezi, prenatal tanı, Doppler ultrasonografi