Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Dört yıllık sürede rutin ilk üç ay taraması sonrası yapılan tanısal girişimler ve sonuçları

Rahime Nida Ergin Bayık, Murat Yayla

Künye

Dört yıllık sürede rutin ilk üç ay taraması sonrası yapılan tanısal girişimler ve sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s34 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin Bayık1,
Murat Yayla2

  1. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- İstanbul TR
  2. International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin Bayık, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmada gebeliğin ilk üç ayında kombine test yapılan gebelerde risk sonuçlarının dağılımının gösterilmesi, tarama sonrası yapılan diğer işlem ve girişimler ile tanısal test uygulanan hastaların genel demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem 
2008-2011 yılları arasında ilk üç ay gebelik taramasına ait kombine test verileri retrospektif-kesitsel olarak değerlendirildi. NT ölçümü sonrasında aynı gün içinde kombine testi tamamlamak amacı ile ikili test yapıldı. Taramaların sonucunda yapılan kordosentez ve amniyosentez sayı, neden ve karyotip sonuçlarının dağılımları ile girişim yapılan gruba ait perinatal prognoz doğum sonrası tekrar araştırıldı ve amniyosentez ile kordosentez grupları karşılaştırıldı.
Bulgular 
Toplam 1109 gebe değerlendirmeye alındı. Takip edilen gebelerin ortalama anne yaşı 31,07±3,73 yıl olup birinci trimester ortalama biyokimyasal ölçümleri fBhCG:1,26±0,94 MoM ve PAPP-A 1,16±0,65 MoM idi. Birinci trimesterde NT ölçümü ortalama 1,60±0,67 mm olarak bulundu. Kombine test sonucu eşik değeri 1/250 olarak alındığında olguların %3.15’inde (35/1109) tarama testi sonucu (+) olarak belirlendi. İlk üç ay bilgilendirmesi ve sonunda ayrıca 22 olgu ve ikinci üç aydaki taramalar da dikkate alındığında ilave 19 olguya daha tanısal girişim yapıldığı gözlendi (Toplamda %6.4). Girişim yapılan hastaların %7,4’ünde karyotip analizinde anomali veya aberasyon saptandı. Bunların dağılımına bakıldığında 3 trisomi 21, 2 trisomi 18, 2 mozaik XXY, 1 inversiyon inv9(p11q12) ve 1 triploidi belirlendi. Karyotip anomalilerinin kombine test sonucu (+) olan grupta daha fazla sıklıkta görüldüğü, anne yaşı, anksiyete, 2. trimester biyokimya veya sonografik tarama sonucu (+) olan gruplarda ise daha az sıklıkta olduğu belirlendi. Tanısal girişimlerin sonunda toplamda %13’lere ulaşan kromozom anomalisi veya aberasyon ile %10’lara ulaşan sonlandırma gereksinimi ile karşılaşılmıştır. Anne veya hekim anksiyetesinden kaynaklanan girişimlerin hiçbirinde sonlandırma gerektiren bir anomaliye rastlanmamıştır.
Sonuç
Çalışmamızdaki gebelik takiplerinde ilk üç ay taramasında kombine testte yanlış pozitiflik oranı %.3.1 olmasına rağmen toplam girişim oranı iki katından fazladır (%6.4). Bazı gebelerde özellikle eski bir alışkanlık olan yaş sınırından kaynaklanan anksiyeteye bağlı girişim isteği tanısal işlem sayısını arttırmaktadır. Buna, takipleri yapan hekimlerin sadece ense kalınlığını veya ikili test sonucunu dikkate almaları da eklendiğinde girişim sayısının arttığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Birinci trimester tarama, amniyosentez, kordosentez