Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Komplike vajinal doğum ve sezeryan sonrası maternal sonuçların karşılaştırılması

Elif Ağaçayak, Serdar Başaranoğlu, Senem Yaman Tunç, Mehmet Sait İçen, Fatih Mehmet Fındık, Sibel Sak, Talip Gül

Künye

Komplike vajinal doğum ve sezeryan sonrası maternal sonuçların karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s36-37 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Elif Ağaçayak1,
Serdar Başaranoğlu2,
Senem Yaman Tunç1,
Mehmet Sait İçen1,
Fatih Mehmet Fındık1,
Sibel Sak3,
Talip Gül1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
  2. İdil Devlet Hastanesi- Şırnak TR
  3. Sedef Tıp Merkezi- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Elif Ağaçayak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı normal vajinal doğum ve sezaryen sonrası ilk 24 saat içinde gelişen maternal komplikasyonların genel özelliklerini, laboratuvar verilerini karşılaştırmaktır. Bu şekilde, biz bu hastalarda doğum sonrası maternal komplikasyonların sonuçlarını tespit etmeyi amaçladık.
Yöntem
Vajinal doğum ve sezaryen sonrası ilk 24 saat içinde bizim üçüncü basamak sağlık merkezine çeşitli komplikasyonların varlığı nedeniyle çevre hastanelerden sevkedilen hastaların verileri 2009 dan 2013’ e geriye dönük olarak tarandı, Klinik ve demografik özellikler,fizik muayene, laboratuvar parametreleri (tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri ve pıhtılaşma parametreleri), sezaryen endikasyonları, mortalite ve morbidite oranları, kan transfüzyonu ihtiyacı, annedeki sistemik hastalıklar, hastanemizde ve sevk edildiği hastanede yapılan cerrahi ve tıbbi tedaviler kaydedildi.
Bulgular
330 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 45 ‘ i postpartum (vajinal doğum) grubu oluşturmakta, 285 ‘ i postoperatif ( sezeryan) oluşturmaktadır. Gravida, parite, yaş, vital bulgular, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, hemoglobin düzeyleri, beyaz kan hücresi sayımı ve canlı doğum sonuçları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Buna ek olarak, maternal morbidite ve mortalite oranlarında iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. İki grubun hemoglobin ve INR değerlerinde hastanemizde anlamlı farklılık olmamasına rağmen doğum sonrası taze kan transfüzyonu postoperatif grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p: 0.003) (Tablo 1). Postoperatif grupta, histerektomi 18 hastada (% 6.3) uygulandı ve hipogastrik arter ligasyonu 16 hastada (% 5.6) uygulandı. Postpartum grubunda, 'histerektomi + hipogastrik arter ligasyonu "1 (% 2.2) hastada ve " hipogastrik arter ligasyonu " 4 hastada (% 8.8) uygulandı (p: 0.001) (Tablo 2). Relaparotomi postoperatif grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p:0.007) (Şekil 1).
Sonuç
Sezaryen ve vajinal doğumun erken dönem komplikasyonları karşılaştırıldığında, grupların birbirlerine herhangi bir avantajı olmadan, benzer maternal morbidite ve mortalite oranları olduğu saptanmıştır. Bu düşünceyle, doğum şekli sezaryen endikasyonlarına ve hastaların genel sağlık durumuna göre seçilmelidir. Ancak, aynı zamanda bu çalışmada histerektomi ve relaparotomi gerekliliği postoperatif hastalarda istenmeyen bir durum olarak ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Bu nedenle, maternal ve neonatal morbidite ve mortalite oranları üzerine doğum şeklinin kısa vadeli ve uzun vadeli etkilerini belirlemek için büyük çalışmalar gereklidir.
Anahtar Kelimeler

Sezaryen, Vajinal Voğum, Maternal Komplikasyonlar