Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Orta serebral arter / umbilikal arter oranı Doppler velosimetrisi ve preeklampside yenidoğanın durumu

Ana Daneva Markova, Marija Hadzi Lega, Milan Stefanovic, Andrijana Sterjovska

Künye

Orta serebral arter / umbilikal arter oranı Doppler velosimetrisi ve preeklampside yenidoğanın durumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s49-50 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ana Daneva Markova1,
Marija Hadzi Lega1,
Milan Stefanovic2,
Andrijana Sterjovska3

  1. University Clinic of Gynecology and Obstetrics- Skopje MD
  2. University Clinic of Gynecology and Obstetrics- Nis SR
  3. Medical Faculty- Stip MD
Yazışma Adresi

Ana Daneva Markova, University Clinic of Gynecology and Obstetrics- Skopje MD,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Plasental ve fetal dolaşıma yönelik Doppler velosimetri çalışmaları, fetal sonucunu geliştirmede bir fırsat sunarak, fetal sağlığına ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Çalışmamızda, post-term gebe kadınlarda perinatal sonuçların bir belirteci olarak orta serebralden umbilikal artere kan dolaşım hızı dalga biçimi sistolik/diastolik oranını (MCA/UA) değerlendirmeyi amaçladık.
Hastalar ve Yöntem
Bu prospektif olgu-kontrol çalışmasına dâhil edilen yüz gebe, iki gruba ayrıldı. Üçüncü trimesterde olan elli gebe kontrol grubunu (grup A) oluştururken, preeklampsili elli gebe de olgu grubunu (grup B) oluşturdu. MCA/UA oranının sonuçları, perinatal ölüm, fetal distres nedeniyle sezaryen doğum, yenidoğan yoğun bakım ünitesine başvuru, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde geçirilen günler (NICU) ve düşük Apgar skoru şeklinde tanımlanan olumsuz perinatal sonuca ve infant sonuçlarına göre değerlendirildi.
Bulgular 
Olguların %29’u anormal CPR oranına sahipken (<1.0), %78’i normal CPR oranına sahipti (≥1.0). Gebelerin %22’si vajinal doğum yaparken, %78’i sezaryen doğum yaptı. Yediden büyük APGAR skoru, CPR ≥1.0 değerine sahip olgulara kıyasla CPR <1.0 değerine sahip olgulara 66 kat daha yüksekti. Düşük doğum ağırlığı, CPR ≥1.0 değerine sahip olgulara kıyasla CPR < 1.0 değerine sahip olgularda 4.7 kat daha yüksekti (%95 CI 2, 11.1; p< 0.001). Yediden büyük APGAR skoru, sezaryen ile doğanlara kıyasla vajinal yoldan doğan neonatlar arasında 66 kat daha fazlaydı (%95 CI 1.3, 23; p=0.02).
Sonuç 
CPR, tek başına kullanılan UA RI veya BPPS ile kıyaslandığında, gebeliğin hipertansif durumlarına sahip olguları incelemede olumsuz perinatal sonuca yönelik önemli bir belirteçtir. CPR, olumsuz perinatal sonuca yönelik bir belirteçti (canlı doğum, APGAR skoru ve düşük doğum ağırlığı). Sezaryen doğum, hipertansif gebeler için tavsiye edilen doğum yöntemi olmalıdır. Çalışmamızın örneklem boyutu küçük olsa da sonuçlarımız, 1’den küçük MCA/UA Doppler oranının post-term gebelerde neonatal sonuç bakımından iyi bir belirteç olduğunu ve morbidite riski altındaki fetüsleri saptamada kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

Orta serebral arter, umbilikal arter, preeklampsi.