Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Düşük ve orta derecede yüksek rakımlarda uterin, umblikal ve orta serebral arterlerin Doppler parametreleri

Ayşe Nur Aksoy, Gonca Batmaz, Banu Dane, Suna Kabil Kucur, İlay Gözükara

Künye

Düşük ve orta derecede yüksek rakımlarda uterin, umblikal ve orta serebral arterlerin Doppler parametreleri. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s50 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ayşe Nur Aksoy1,
Gonca Batmaz2,
Banu Dane2,
Suna Kabil Kucur1,
İlay Gözükara1

  1. Nenebatım Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Erzurum TR
  2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ayşe Nur Aksoy, Nenebatım Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Erzurum TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışma, deniz seviyesinde yaşayan kadınlar ile orta derecede yüksek rakımda yaşayan miad gebeliği olan kadınlarda maternal ve fetal Doppler parametrelerindeki farklılıkları araştırmayı amaçladı. Bu amaçla, orta derecede yüksek rakımda ve deniz seviyesinde yaşayan term gebelerdeki uterin, umblikal ve orta serebral arterlerdeki pulsatilite (PI) ve rezistans (RI) indeks değerlerini karşılaştırdık. Ayrıca, orta derecede yüksek rakımda ve deniz seviyesindeki doğum ve plasental ağırlıklardaki farklarını incelemeyi amaçladık. 
Yöntem 
İki enstitü Obstetrik Bölümü'ne kontrol için başvuran (40 hasta, Nenehatun Hastanesi, Erzurum, Türkiye, deniz seviyesinden 1890 m yükseklikte ve 40 hasta, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, deniz seviyesinden 31 m yükseklikte) yaşı 20-40 arasında değişen, term gebeliği olan (>= 37 gebelik haftaları) seksen kadınbu çalışmaya dahil edildi. Tüm kadınlar etnik olarak Türktü ve aynı rakımda sürekli ikamet etmekteydi. Başlangıçta, son adet dönemi sorgulandı ve gebelik yaşını onaylamak ve fetal anomalileri tespit etmek ultrasonografik değerlendirilme yapıldı. Term ve tekiz gebeliği olan (her grupta n = 40) seksen kadına Doppler dalga analizi yapıldı ve uterin, umblikal ve orta serebral arterler için pulsatilite ve rezistans indeksi değerleri kaydedildi. Ayrıca; cinsiyet, doğum ve plasental ağırlıkları tıbbi kayıtlardan elde edildi. Veriler SPSS programı 12.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanılarak analiz edildi ve ortalama ± standart sapma olarak sunuldu, P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Değişkenlerin normalitesini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı Veriler normal dağılıma uymuyorsa, karşılaştırmalar Mann-Whitney U-testi kullanılarak yapıldı.Veriler normal dağılıma uyduğunda karşılaştırmalar independent samples t-test kullanılarak yapıldı.ve Fisher testi yüzde değerlerini kıyaslamak için kullanıldı.
Bulgular 
Gruplar arasında klinik özellikler açısından fark yoktu (Tablo 1). Doppler akım parametreleri, grupların ortalama doğum ve plasenta ağırlıkları Tablo 2’de sunuldu. Orta derecede yüksek rakımdaki ortalama plasental ağırlık değerleri deniz seviyesindekilerle benzer bulundu (P>0,05). Orta derecede yüksek rakımdaki doğum ağırlığı deniz seviyesi ile karşılaştırıldığında düşük olarak gözlendi (P<0,05). Umblikal ve orta serebral arterlerin PI ve RI değerleri her iki grupta benzerdi (P>0,05). Ancak sağ ve sol uterin arterlerdeki PI ve RI değerleri, orta derecede yüksek rakımda deniz seviyesine göre daha yüksek bulundu (P<0,05, sağ uterin arter PI için; diğerleri için P<0,01) (Tablo 2).
Sonuç 
Rakımın bilateral uterin arter kan akışını arttırdığı görünmektedir ve bilateral uterin arter kan akımında bu değişiklikler kronik hipoksinin yol açtığı fizyolojik adaptasyon ile ilişkili olabilir. Bu adaptasyondaki yetersizlik, yüksek rakımda gebeliğe bağlı komplikasyonların insidansında artışa neden olabilir.
Anahtar Kelimeler

Dopler, rakım, gebelik

Dosya / Açıklama
Tablo 1
Gruplar arasında klinik özellikler açısından fark yoktu (Tablo 1).
Tablo
*P<0,05; **P<0,01; orta dereede yüksek rakımla karşılaştırıldığında.