Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm erken membran rüptrünün umblikal arter Doppler endeksleri üzerine etkisi

Ertugrul Karahanoglu, Oya Aldemir, Deniz Esinler, Safak Ozdemirci, Erdem Fadıloglu, Serdar Yalvaç, Omer Kandemir

Künye

Preterm erken membran rüptrünün umblikal arter Doppler endeksleri üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s50-51 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ertugrul Karahanoglu,
Oya Aldemir,
Deniz Esinler,
Safak Ozdemirci,
Erdem Fadıloglu,
Serdar Yalvaç,
Omer Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğtim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Ertugrul Karahanoglu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğtim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preterm erken membran rüptürünün sonuçlarından bir taneside subklinik enfeksiyon varlığı ve bu subklinik enfeksiyonun fetüsde yarattığı metabolik cevaptır. Bu tablo FIRS ( Fetal Inflamatuar Response Syndrome) olarak tanımlanmaktadır (1). PPROM sonrasında FIRS’ın bir sonucu olarak kardiyak fonksiyonlarda bozulma tespit edilmiştir (2). Erken membran rüptürü olgularında koryoamniyonit varlığında umbilikal arter doppler ve splenik arter dopplerinde rezistans artışı saptanmıştır (3,4). Yapılan çalışmalarda PPROM olgularında amniyon infüzyonu sonrası umbilikal arter parametrelerinde düzelme izlenmiştir (4). Biz çalışmamızda erken membran rüptürü sonrası fetüsde oluşan sistemik cevabın ve değişen intra amniyotik hidrostatik çevrenin vasküler sistemi nasıl etkileyebileceğini araştırdık.
Yöntem
Çalışmamıza Ocak 2013 –Temmuz 2013 tarihleri arasında PPROM nedeniyle Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesinde yatırılarak PPROM nedeniyle takip edilen 42 hasta ve kontrol grubu olarak herhangi bir obstetrik patoloji tespit edilemeyen 58 gebe alındı. Çalışmaya 34 hafta altında 48 saatten uzun süreli pprom nedeniyle takip edilen, büyüme gelişme geriliği tespit edilmeyen, klinik koryoamniyonit bulguları olmayan, konjenital anomalisi bulunmayan daha önce oligohidroamnios tespit edilmemiş, karyotip anomalisi şüphesi ve preeklampsi, plasental patolojisi olmayan hastalar alındı. Hastaların umbilikal arter doppler rezistans endeks ve sistol/diyastol oranları ve amniyotik mayi endeksleri doğum öncesi son yapılan ultrasonografideki değerlerden alındı. Sistol diyastol oranı A/B şeklinde ifade edildi.
Bulgular
PPROM ve kontrol grubunun umbilikal arter rezistans endeks ve S/D oranı karşılaştırıldığında pprom grubunun umbilikal arter rezistans endeksi 0,59±0,06, A/B değeri 2,55±0,38 kontrol grubunun rezistans endeksi 0,58±0,07 A/B oranı 2,43±0,41 bulunmuş ve iki grup arasında fark tespit edilememiştir.
PPROM olgularında pprom süresi ile doppler bulguları arasında ilişki incelendiğinde, PPROM süresinin umbilikal arter doppler endeklerinde herhangi bir değişikliğe neden olamkatadır.
Sonuç
Çalışmamızda PPROM olgularında umbilikal arter rezistans endeks ve sistol diyastol oranının aynı gebelik haftasındaki sağlıklı gebelerle karşılaştırdığımızda pprom olgularında rezistans endekste ve sistol diyastol oranında bir artış tespit edilmemiştir. Yücel ve arkadaşları pprom olgularında histolojik koryoamniyonit varlığında umbilikal arter doppler endekslerinde histolojik koryoamniyonit olmayan olgulara göre anlamlı artış tespit etmişlerdir (3). Subklinik koryoamniyonit varlığı bu bulguları değiştiriyor olabilir bunu için daha geniş hasta serilerinde prospektif olarak plasental spesmenin değerlendirildiği çalışmalarının yapılması uygun olacaktır
Anahtar Kelimeler

PPROM, umbilikal arter