Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Doğum korkusu tanısı alan kadınlarda maternal ve fetal Doppler değerlendirmesi

Ayşe Nur Aksoy, Fatma Aydın, Suna Kabil Kucur, İlay Gözükara

Künye

Doğum korkusu tanısı alan kadınlarda maternal ve fetal Doppler değerlendirmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s51 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ayşe Nur Aksoy,
Fatma Aydın,
Suna Kabil Kucur,
İlay Gözükara

  1. Nenebatım Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Erzurum TR
Yazışma Adresi

Ayşe Nur Aksoy, Nenebatım Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Erzurum TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaçlar 
Biz varsaydık doğum korkusu tanısı koyulan kadınların annedeki psikolojik strese bağlı olarak, maternal ve fetal vasküler yatakta artmış damar direncine sahip olabileceğini düşündük. Bu amaçla, term gebeliği olan doğum korkusu tanısı konulan kadınlardaki uterin, umblikal ve orta serebral arterlerin pulsatilite (PI) ve rezistans (RI) indeks değerleri araştırdık ve doğum korkusu olmayan kadınların değerleri ile karşılaştırdık.
Yöntem
Miad tekiz gebeliği olan (>= 37 gebelik haftaları), 20-40 yaş arasındaki kadınlar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar Türkçe form Wijma Doğum Beklentisi Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) versiyon A ile sorgulandı. Annenin yaşı, gebelik haftası, parite, vücut kitle indeksi ve toplam W-DEQ skorları kaydedildi. W-DEQ skorları >= 85 olan kadınlar doğum korkusu olarak tanımlandı. Doğum korkusu tanısı koyulan kırk kadın ve W-DEQ skorları <85’in altında olan 45 kadına (kontrol grubu) Doppler dalga analizi yapıldı ve uterin, umblikal ve orta serebral arterlerdeki PI ve RI değerleri kaydedildi. Veriler SPSS programı 12.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanılarak analiz edildi ve ortalama ± standart sapma olarak sunuldu, P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Değişkenlerin normalitesini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı Veriler normal dağılıma uymuyorsa, karşılaştırmalar Mann-Whitney U-testi kullanılarak yapıldı.Veriler normal dağılıma uyduğunda karşılaştırmalar independent samples t-test kullanılarak yapıldı ve Fisher testi yüzde değerlerini kıyaslamak için kullanıldı.
Sonuçlar
Anne yaşı, parite, vücut kitle indeksi ve gebelik haftası değerleri açısından gruplar arasında fark yoktu. Kontrol grubu, doğum korkusu grubu ile karşılaştırıldığında daha düşük W-DEQ skorlarına sahipti (P <0.001). Grupların Doppler parametreleri Tablo 2'de sunuldu. Her iki grubun umblikal ve orta serebral arterlerdeki PI ve RI değerleri benzerdi (P> 0.05). Ancak sağ ve sol uterin arterlerdeki PI ve RI değerleri doğum korkusu grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (P <0.05, sağ uterin arter PI için; P <0.001, sol uterin arter RI için ve P <0.01, diğerleri için) (Tablo 2).Term gebelerde doğum korkusunun varlığının, uterustaki kan akım parametreleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu görünmektedir. Doğum korkusu tanısı alan kadınlar, korkusunu azaltmak ve korkunun fetus üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla, psiko-eğitim ve psikosomatik destek için bir uzmana yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler

Doğum korkusu, fetüs, Dopler

Dosya / Açıklama
Tablo 1
Veriler ortalama ± SD olarak sunuldu. *P < 0.001; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında.
Tablo 2
*P < 0.05; †P < 0.01, **P < 0.001; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında.