Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Servikal kollajen ve hidroksi-prolin oranları: Gebeliğin ilk trimesterinde fizyolojik değişiklikler

Asuman Gedikbasi, Ali Gedikbasi, Oguz Arslan, Murat Giris, Semra Dogru Abbasoglu, Ali İsmet Tekirdag

Künye

Servikal kollajen ve hidroksi-prolin oranları: Gebeliğin ilk trimesterinde fizyolojik değişiklikler. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s72 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Asuman Gedikbasi1,
Ali Gedikbasi2,
Oguz Arslan2,
Murat Giris3,
Semra Dogru Abbasoglu3,
Ali İsmet Tekirdag2

  1. İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü- İstanbul TR
  2. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR
  3. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ali Gedikbasi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Serviks dokusu, biyomekanik özellikleri sağlayan başlıca kollajenden zengin bir ekstraselüler matriks içermektedir. Normal gebelik sırasında, serviksin biyomekanik sağlamlığı kollajen tarafından sağlanır. Abort yapan gebelerdeki fizyolojik kollajen değişimleri ile yaş ve parite ile ilişkilerini göstermektedir.
Yöntem
Çalışmada ilk trimester gebelik kaybı (çalışma grubu) ve benign jinekolojik sebeplerle (kontrol grubu) kliniğimize başvuran 59 hastaya servikal biyopsi uygulandı. Birinci trimester abortu olan 45 hasta, gebelik haftalarına göre 3 gruba ayrıldı (<7. hafta, 7-9. hafta, >9. hafta). Biyokimyasal ölçüm yapılarak kollajen miktarı (μg OHP/mg kuru doku) hesaplandı. Bunun için, Switzer’ in tanımladığı şekilde serviks dokusunda hidroksiprolin (OHP) ölçümü yapıldı. Son olarak, kollajen miktarının, yaş ve parite ile değişimi araştırıldı.
Bulgular
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (24.48 ± 12.87 µgOH-prolin/mg kuru doku), kollajen miktarı, çalışma grubunda (13.06 ± 4.17 µgOH-prolin/mg kuru doku) olarak daha düşük bulundu (p= 0.0001). Veriler gebelik haftalara göre düzenlendiğinde, kontrol grubu ile <7 hafta grubu (17,01 ± 1,11 µgOH-prolin/mg kuru doku) arasında kollajen değerlerinde farklılık izlenmemiştir (p= 0,047). Öte yandan, 7-9. hafta grubu (12.07 ± 3.85 µgOH-prolin/mg kuru doku) ve >9. hafta grubunun (11.16 ± 4.39 µgOH-prolin/mg kuru doku) değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p= 0.0001). İlk trimester grubunun sonuçları ayrıca yaş ve pariteye görede karşılaştırılmıştır. Lineer regresyon analizlerinin sonucuna göre, kollajen yaşla artmakta ve parite ile azalmaktadır.
Sonuç
Çalışmamız sonucunda, serviksin kollajen içeriğinin, gebeliğin ilk trimesterinden itibaren azalmaya başladığını tespit ettik. Buna göre gebeliğin 7. haftasından itibaren kollajen seviyeleri düşmeye başlamaktadır. Önceki literatür bilgisi ile uyumlu şekilde kollajen değerlerinin yaşla birlikte arttığını ve parite ile azaldığını tespit ettik.
Anahtar Kelimeler

Servikal kollajen, 1.trimester fizyolojik değişiklikler