Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Honokiol rat modelinde intra-abdominal adezyon oluşumunu azaltır. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s84 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Elif Ağaçayak1,
Senem Yaman Tunç1,
Mehmet Sait İçen1,
Ulaş Alabalık2,
Fatih Mehmet Fındık1,
Hatice Yüksel3,
Talip Gül1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
  3. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Elif Ağaçayak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmanın amacı rat modelinde intra-abdominal yapışıklık oluşumunun önlenmesinde antioksidan etkilere sahip doğal bir molekül olan honokiolün etkinliğini araştırmaktır.
Yöntem 
Bu çalışma 40 gebe olmayan Sprague-Dawley ratların sham, kontrol, saline ve honokiol diye 4 gruba ayrılmasıyla yapılmıştır. Kontrol, saline ve honokiol grubundaki ratların her iki uterin boynuzunun anti-mezenterik yüzeyinde 2 cm segmentine bir bisturi ile travmatize edildi.Salin grubuna ameliyattan sonra 5 gün süreyle intraperitoneal 2 ml salin / gün uygulanmıştır. Diğer taraftan Honokiol grubuna, ameliyattan sonra 5 gün boyunca 1 mg / kg / gün dozunda intraperitonal honokiol uygulanmıştır. Ameliyat sonrası 14. günde, intrakardiyak 3 ml kan örneğinin biyokimyasal analizler için ratlardan alındı ve fareler bu şekilde sakrifiye edilmiştir. Kan örneklerinden total antioksidan seviye (TAS) ve Total oksidan seviye (TOS) düzeyleri araştırıldı. Adezyonlar Zühlke ve arkadaşlarının mikroskopik yapışıklık sınıflandırma sistemine göre değerlendirildi. Cilt dokuları da inflamasyon, granülasyon, fibrozis varlığı açısından değerlendirildi.
Bulgular 
Adezyon ve inflamasyon skorları saline ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında honokiol grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p <0.008)(Şekil 1a,1b,1c).Benzer şekilde, fibrozis skoru saline grubu ile karşılaştırıldığında honokiol grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p <0.008) (Şekil 2a,2b,2c). Ancak, TAS ve TOS düzeyleri karşılaştırıldığında; gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo 1).
Sonuç 
Honokiolün rat modelinde intraabdominal adezyon oluşumunun önlenmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Ancak intra-abdominal yapışıklık oluşumunun önlenmesinde honokiolün rolüne ışık tutacak ve bu çalışmada bulunan umut verici sonuçların moleküler yönlerini belirlemek için daha büyük çalışmalar gereklidir.
Anahtar Kelimeler

honokiol, intra-abdominal adezyon, rat

Dosya / Açıklama
Resim 1
1.a. Grade 0 sham grubunda adezyon (H&E, 100x) b. Grade 1 honokiol grubunda adezyon (H&E, 100x) c. Grade 3 salin grubunda adezyon (H&E, 100x) d. Grade 3 kontrol grubunda adezyon
Resim 2
2 a. Sham grubunda cildin normal görünümü (H&E, 100x) b. Komple epitelizasyon alanı,Honokiolgrubunda inflamasyon ve fibrozis azalmış (H&E, 100x) c. Epitelizasyon azalmış,Saline grubunda ciddi inflamasyon ve granulasyon (H&E, 100x) d. Epitelizasyon az
Tablo 1
Histolojik ve biyokimyasal verilerle ilgili çalışma gruplarının istatistiki bulguları (p değerleri)