Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklamptik gebe kadınlarda plazma selenyum düzeyleri

Deniz Cemgil Arıkan, Tuğba Arıkan

Künye

Preeklamptik gebe kadınlarda plazma selenyum düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S1-S2 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Deniz Cemgil Arıkan1,
Tuğba Arıkan2

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
  2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Yazışma Adresi

Deniz Cemgil Arıkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preeklampsi 20. haftadan sonra ortaya çıkan hipertansiyon ve proteinüri/organ fonksiyon bozuklukları (trombositopeni, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, pulmoner ödem, serebral veya görsel semptomlar olması) ile kendini gösteren multisistemik progresif bir hastalıktır. Bu çalışmada, preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum selenyum (Se) düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem
Bu çalışmaya, 39 preeklamptik (Grup 1) ve anne yaşı, gebelik haftası ve vücut kitle indeksi (VKİ) benzer olan 45 sağlıklı (Grup 2) olmak üzere toplam 84 gebe kadın dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubundan alınan serum örneklerinde Se düzeylerinin ölçümü atomik absorbsiyon spektrofotometri cihazı kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular
Her iki grupta demografik özellikler (anne yaşı, örneklemdeki gebelik haftası ve VKİ) benzerdi (p>005). Serum Se düzeyleri preeklamptik gebelerde sağlıklı gebelere göre anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.05). Her iki grupta da serum Se düzeyleri ile VKİ, örnek alma tarihindeki gebelik haftası, bebek doğum kilosu, trigliserit, kolesterol, insulin direnci, sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05).
Sonuç
Çalışmamızda tespit edilen preeklamptik gebelerdeki düşük Se seviyeleri, Se’un preeklampsi etiyopatogenezinde rol oynayabileceğinin bir göstergesi olabilir. Fakat bu rolü aydınlatacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler