Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Düşük riskli term gebeliklerde yaşa göre düşük doğum ağırlığı varlığının (SGA) olumsuz perinatal sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi

Yusuf Madendağ, Erdem Şahin, İlknur Çöl Madendağ, Mefkure Eraslan Şahin, Gökhan Açmaz

Künye

Düşük riskli term gebeliklerde yaşa göre düşük doğum ağırlığı varlığının (SGA) olumsuz perinatal sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S3-S4 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Yusuf Madendağ1,
Erdem Şahin2,
İlknur Çöl Madendağ1,
Mefkure Eraslan Şahin2,
Gökhan Açmaz1

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kayseri
  2. Şarkışla Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Sivas
Yazışma Adresi

Yusuf Madendağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kayseri,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yaşa göre düşük doğum ağırlığı (SGA); gestasyonel haftasına göre 10. persentilin altında olması olarak tanımlanır. SGA bebeklerde; respiratuar distress sendrom (RDS), intraventrikuler kanama, sepsis, hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) ve ölü doğum gibi neonatal morbidite riskleri artmaktadır. Çalışmamızda herhangi bir risk faktörü olmayan düşük risk grubundaki term gebelerde SGA doğumun olumsuz perinatal sonuçlarla ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Bu kesitsel çalışma Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde 01/01/ 2017–01/07/2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya 37 hafta üzerinde düşük riskli tekiz gebeliğe sahip ve gebelik haftasına göre 10 persentilin altında doğum yapmış gebe kadınlar dâhil edilmiştir. Gestasyonel yaş ilk trimester ultrason ölçümlerine göre yapılmıştır. Kronik hastalıklar, preeklampsi, gestasyonel diyabet, fetal anomali, oligohidroamniyoz, polihidroamniyoz, fetal doppler incelemelerinde anormal bulgusu olanlar ve IUGR tanısı alanlar çalışma dışı bırakıldı. SGA doğumların perinatal sonuçları yaşa göre normal doğum ağırlığına sahip (AGA) doğumlar ile karşılaştırıldı.
Bulgular
Toplam 480 gebe (SGA: 160, AGA: 320) kadın çalışmaya dahil edildi. Her iki grupta maternal karekteristik özellikler benzerdi. Ortalama fetal ağırlık SGA grubunda 2389gr iken AGA grubunda 3255 g olarak bulundu (p<0.001). Güven vermeyen fetal iyilik hali nedeni ile sezaryen, mekonyum aspirasyon sendromu, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı, hiperbilirubinemi, HİE ve sepsis oranları SGA bebeklerde anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.049, p=0.015, p<0.001, p=0.036, p=0.066, p<0.001, p<0.001,sırasıyla).
Sonuç
Komplike gebeliklerde ve preterm doğumlarda olumsuz perinatal sonuçların, ölü doğum ve neonatal ölümün anlamlı derecede artığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarına baktığımızda gebeliğin komplike olmadığı durumlarda bile term gebelik haftasında doğan SGA bebeklerin literatüre benzer şekilde olumsuz perinatal sonuçlarla ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle SGA bebeklerin antenatal erken tespiti ve doğumun uygun bir merkezde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler