Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Previable erken membran rüptürü olan gebelerin maternal ve neonatal sonuçları

Hüseyin Kıyak, Semra Özcan Yüksel, Aylin Güneş Gülcan, Ali Gedikbaşı

Künye

Previable erken membran rüptürü olan gebelerin maternal ve neonatal sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S81-S82 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Hüseyin Kıyak,
Semra Özcan Yüksel,
Aylin Güneş Gülcan,
Ali Gedikbaşı

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Hüseyin Kıyak, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı previable dönemde membran rüptürü tanısı almış ve doğuma kadar takip edilmiş gebelerin maternal, neonatal, fetal sonuçlarının ve bunlara etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir.
Yöntem
Çalışmamız Nisan 2012–Ağustos 2017 tarihleri arasında kliniğimize 24+0 gebelik haftasından önce su gelişi şikayetiyle başvuran ve preterm erken membran rüptürü (PPROM) tanısı alarak yatışı yapılan hastalar taranarak retrospektif olarak planlandı. 14–24 gestasyonel haftalar arası, su gelişi tanısı kesinleştirilmiş, tekil gebeler çalışmaya dahil edildi. Terminasyon ile sonuçlanan, bebeğinde fetal anomali saptanan, tanı anında fetal kalp atımı olmayan gebelikler ve çoğul gebelikler çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya alınan tüm hastaların demografik özellikleri, tıbbi özgeçmişleri, PPROM tanısı aldığındaki gebelik haftası, risk faktörleri, tanıda kullanılan parametreler, doğum verileri, maternal ve neonatal komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular
192 hasta çalışmaya dahil edildi (Tablo 1 ve 2 PB-49). Bunlardan 21 olguda (%10.94) intrauterin fetal ölüm gerçekleşti. 67 olgu (%34.8) canlı doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki takipleri sırasında kaybedildi. 104 olgu (%54.16) takipleri sonucunda sağ olarak taburcu edildi. Çalışmamızın devamında yaşayan (n=104) ve kaybedilen (n=67) hasta grupları karşılaştırıdı (Tablo 3 PB-49). Bebek ölümünü etkileyen çok değişkenli regresyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenler; amnion sıvı volümü; oligohidramniyos varlığı (p=0.005), anhidramniyos varlığı (p=0.022), PPROM süresi (p=0.001), doğumdaki gebelik haftası (p=0.001), doğumdaki yenidoğan ağırlığı ortalamaları (p=0.001), Apgar 1. dakika ortalamaları (p=0.44) olarak bulunmuştur. Fetal ölüm tahmini ile ilgili yapılan ROC analizinde doğumdaki gebelik haftasının belirleyici olduğu bulunmuştur.
Sonuç
24+0 gebelik haftasından önce PPROM nedeniyle başvurmuş gebeliklerin %57.14 neonatal sağ kalımla sonuçlanmıştır. Bu süreçte en önemli belirleyiciler ise PPROM süresi, gestasyonel yaş ve oligo-anhidramniyos varlığıdır. Bebeklerden %19.27’sinde majör bir komplikasyon gelişmemiştir.
Anahtar Kelimeler

Previable, preterm erken membran rüptürü, neonatal sağkalım.