Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin gelişme geriliği olan fetüslerin kardiyak fonksiyonlarının doku Doppler’i ile incelenmesi

Rabia Merve Erbıyık, Zeynep Özköse, Başak Kaya, Hüseyin Kıyak, H. İbrahim Erbıyık, Ali Gedikbaşı

Künye

İntrauterin gelişme geriliği olan fetüslerin kardiyak fonksiyonlarının doku Doppler’i ile incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S83-S85 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Rabia Merve Erbıyık1,
Zeynep Özköse1,
Başak Kaya1,
Hüseyin Kıyak1,
H. İbrahim Erbıyık2,
Ali Gedikbaşı1

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. Serbest
Yazışma Adresi

Rabia Merve Erbıyık, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Primer amacımız intrauterin gelişme geriliği (IUGG) ile komplike olan gebeliklerdeki fetal kardiyak sistolik ve diastolik fonksiyonun doku Doppler tekniği ile değerlendirilmesidir. Ayrıca IUGG ile komplike gebeliklerde umblikal arter Doppler parametreleri ile fetal kardiyak fonksiyon arasındaki ilişkiyi de incelemeyi amaçlamaktayız.
Yöntem
Mayıs 2016 ile Mayıs 2017 tarihlerinde başvuran 24–34. gebelik haftaları arasındaki ek maternal hastalığı ve bilinen fetal anomalisi olmayan IUGG ile komplike 30 gebe, IUGG ile komplike olmayan 46 gebe kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi. Fetüslerin Doppler parametreleri ile sağ ventrikül myokardial performans indeksleri çalışıldı. Apikal veya bazal dört kadran görüntüsünde sağ ventrikül için triküspit kapak anulusundan inceleme yapılarak ve pik akım hızları ölçülerek hesaplandı. Sağ ventriküle ait diastolik fonksiyonu yansıtan PVE’, PVA’ ve E’/A’ oranı; sistolik fonksiyonu yansıtan PVS’ değeri ve myokardiyal performans indeksleri dökümante edildi. Pulse Doppler ile triküspit kapağın erken (E) ve geç (A) transvalvuler dolum hızları ölçülerek kaydedildi. E/A oranı hesaplandı. Myokard dokusunun doku Doppler’i ile analizinde, triküspit kapak anülüsünün sağ ventrikülle birleştiği yerden elde edilen trasede, izovolümetrik kontraksiyon dalgasının süresi (IVK), ejeksiyon zamanı (ET), ve izovolümetrik gevşeme süresi (IVR) ölçülerek kaydedildi. Myokardiyal performans indeksi hesaplandı. Erken diyastolik annüler hız (E’) ölçülerek kaydedildi. E değerinin E’ değerine oranı (E/E’) hesaplandı.
Bulgular
Hastaların ortalama AC persantil ölçümleri, EFW persantil ölçümleri, E ölçümleri ve A ölçümleri çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Hastaların ortalama UA PI ve UA PI persantil ölçümleri çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. TDI incelemelerinde, ortalama IVK ve IVR değerleri çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun olarak bulunmuştur. ET’ değerleri ise çalışma grubunda anlamlı olarak kısa izlenmiştir. MPI’ ölçümleri çalışma grubunda anlamlı olarak kısalmıştır. Hastaların ortalama Doğum haftası, doğum kilosu, doğum kilosu persantil ölçümleri, APGAR 1. ve 5. dakika ölçümleri çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Çalışma grubunun YDYBÜ Yatış varlığı ise %53.33 olup kontrol grubundan (%6.52) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. PI Düşük grubunun doğum haftası, doğum kilosu, Apgar 1. ve 5. dakika ortalamaları PI Yüksek grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. PI düşük grubunun YDYBÜ yatış süresi ortalamaları, YDYBÜ yatış ihtiyacı varlığı ise PI yüksek grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur.
Sonuç
TDI, pulse Doppler ile kardiyak sonografik değerlendirmeye nazaran çok daha duyarlı bir yöntem olduğundan doku Doppler parametreleri kardiyak disfonksiyonları nispeten daha erken aşamada belirlemeye imkan vermektedir. IUGG’li anne fetüslerinde TDI ile myokardiyal değerlendirme invazif olmayan bir metot olarak klinik pratikte kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

IUGG, doku Doppler görüntüleme, myokardiyal performans indeksi, fetal kardiyak fonksiyon.