Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ağır simetrik fetal gelişme geriliği olan olgu sunumu

Hilal Şerifoğlu, Sevcan Arzu Arınkan, Oya Demirci, Mehmet Uludoğan

Künye

Ağır simetrik fetal gelişme geriliği olan olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S90-S91 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Hilal Şerifoğlu1,
Sevcan Arzu Arınkan1,
Oya Demirci2,
Mehmet Uludoğan3

  1. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  3. Fetus Prenatal Tanı Merkezi, İstanbul
Yazışma Adresi

Hilal Şerifoğlu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntrauterın gelişme geriliği anlamlı perinatal morbidite ve mortalite oranlarıyla ilişkilidir. Bu oran, doğum ağırlığı 10. persantilden 1. persantile doğru azaldıkça artar. Simetrik büyüme kısıtlılığı, baş çevresi ve iskelet ölçümlerinin, abdominal çevre kadar küçük olmasıyla karakterizedir. Bu durum, kromozomal anomali, konjenital malformasyon, ilaç veya diğer kimyasal ajanlar ve infeksiyonlar gibi, fetal gelişimin erken evrelerinde büyümeyi etkileyen intrensek nedenlerin varlığını düşündürür. Asimetrik büyüme kısıtlılığı, ekstrensek nedenlere bağlıdır. Muskuloiskeletal yapılar ve baş çevresi çok etkilenmez ancak, karın çevresi geri kalır. İntrauterin gelişme geriliği saptanan gebeliklerin takibi fetal biofizik profil, Nonstres test (NST), Doppler ultrason ile yapılmaktadır. Biz de erken başlangıçlı ağır simetrik gelişme geriliği olan olgunun yönetimini sunmayı amaçladık.
Olgu
26 yaşında gravida 1 son adet tarihine (SAT) göre 33 hafta olan olgu dış merkezden erken başlangıçlı ağır simetrik fetal gelişme geriliği ön tanısıyla kliniğimize refere edilmiştir. Alınan anamnezde 1. trimester muayenesinde ense kalınlığının 1.1 mm ölçüldüğü ve nazal kemiğin görüldüğü öğrenildi. SAT a göre16 hafta iken yapılan ultrason muayenesinde ölçümlerin 14 hafta ile uyumlu olduğu, fetüsün 5. persantilin altında, uterin arter PI değerinin 95. persantilin üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bu haftada, düşük doz aspirin, multivitamin, demir ve d vitamini recete edildiği öğrenildi. SAT a göre 18 hafta iken yapılan ultrason muayenesinde, fetüsün ağırlığının %1 persantilin altında olduğu, amnion maiinin azaldığı, plasentanın kalınlaştığı ve kistik alanlar içermekte olduğu, intestinal ekoda artış ve her iki uterin arterde çentik saptandığı öğrenildi. Dörtlü tarama testi sonucu down sendromu riski 1/2.300, nöral tüp defekti riski: 1/2.400’dir. 28. ve 32. haftalarda betametazon uygulandığı öğrenildi. Yapılan ultrason muayenesinde biyometri 24 hafta 3 gün ile uyumlu, 597 gram, amnion sıvısı en derin cepte 4 cm, plasental kalınlık 6.7 cm olarak ölçüldü ve bilateral uterin arterlerde çentik saptandı. Yatış yapıldı. Ultrason ile Doppler ve amniyotik sıvı ölçümü takibine alındı. Umbilikal arter Doppler’inde end diyastolik akım kaybı mevcut, duktus venozus Doppler indeksleri normal sınırlarda ölçüldü, orta serebral arter akımında fetal hipoksi izlenmedi PI: 5.3. TA takibinde tek değer 140/90 ölçüldü. Tam idrar tetkikinde proteinüri saptanmadı. Hemogram ve biyokimya normal sınırlarda idi. SAT a göre 34 hafta 2 gün iken fetal distress gelişmesi üzerine sezeryan ile 615 gr 5/8 APGAR’lı canlı kız bebek doğurtuldu, entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YDYBÜ) interne edildi. Yenidoğanın kranial ultrasonunda sağ lateral ventrikülde asimetrik genişleme ve kalbinde patent foramen ovale (PFO) saptandı. 6. ayda PFO kapandı, ventriküldeki genişleme düzeldi. 47. gün, 1.250 g, 30 cm ve baş çevresi 35 cm iken taburcu oldu. Prematüre retinopati muayenesi normal saptandı. Şu an 18 aylık olan olgunun boyu %10–25 persantilde, kilosu %3–10. persantilde olup nörolojik gelişimi normaldir.
Sonuç
Fetal büyümenin takibi ile doğum şekli ve zamanının uygun bir biçimde belirlenmesi, elde edilebilecek en iyi sonucu sağlar. Fetal büyümenin ultrasonografık takibi ile birlikte fetal arteriyal ve venöz Doppler akım paternlerinin izlenmesi, fetal durumun değerlendirilmesinde ana noktaları oluşturur.
Anahtar Kelimeler

Fetal gelişme geriliği, İUGR, fetal Doppler, simetrik gelişme geriliği.