Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Maternal granülosit koloni stimülan faktör ve ultrasonografi eşliğinde intra-amniyotik endotoksin ile keçide oluşturulan preterm koryoamniyonit modelinin histopatolojik bulguları

Mekin Sezik, Afşin Köker, Özlem Özmen, Serenat Yalçın, Şöhret Güler, Özge Sidekli, Necdet Demir

Künye

Maternal granülosit koloni stimülan faktör ve ultrasonografi eşliğinde intra-amniyotik endotoksin ile keçide oluşturulan preterm koryoamniyonit modelinin histopatolojik bulguları. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S1-S2 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Mekin Sezik1,
Afşin Köker2,
Özlem Özmen3,
Serenat Yalçın1,
Şöhret Güler2,
Özge Sidekli2,
Necdet Demir4

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
  2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Burdur
  3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur
  4. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Yazışma Adresi

Mekin Sezik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İnflamasyon, preterm doğum ve buna bağlı fetal beyin hasarı etyolojisinde önem taşımaktadır. Subklinik koryoamniyonitlere ikincil fetal inflamasyon, beyin dokusunu etkileyerek serebral palsi gelişimine zemin oluşturabilir. Gebelik fizyoloji çalışmalarında koyun-keçi modelleri yaygın olarak kullanılmakta ve kabul görmektedir. Mevcut sunumda, preterm gebe keçilerde maternal Granülosit Koloni Stimülan Faktör (G-CSF) ile orta dereceli maternal inflammasyon ve sonrasında intra-amniyotik endotoksin ile ciddi koryoamniyonit oluşturulmasına dayanan, tarafımızdan uyarlanmış modelin fetal beyin üzerindeki histopatolojik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Altı adet keçiye, gebeliğin 114–118. günlerinde (term: 150 gün) 5 gün boyunca jügüler ven içine (i.v.) 50 mikrog/gün G-CSF verildi. Gebeliğin 118. gününde 20 G amniyosentez iğnesi ile ultrasonografi eşliğinde 20 mg endotoksin (Escherichia coli 055: B5) çözeltisi amniyon içine uygulandı. Kontrol grubundaki 5 adet keçiye ise G-CSF ve endotoksin yerine tedavi hacimlerinde serum fizyolojik uygulandı. Gebeliğin 120. gününde sezaryen ile preterm doğum ve neonatal ötenazi gerçekleştirilerek yavru keçilerin umbilikal kord ve beyin dokularının farklı bölgeleri histopatolojik olarak incelendi.
Bulgular
Deney modeli oluşturulmuş grubun fetüslerinin umbilikal kordonlarının histopatolojik incelemesinde, yaygın şekilde kanama ve yangısal reaksiyonla karakterize belirgin funisit ve vaskülit tablosu mevcuttu (Şekil 1a SB-01). Damarların bazılarında trombotik kitleler dikkati çekti. İnfiltre olan hücrelerin büyük çoğunluğunu nötrofil lökositler bir kısmını da lenfosit ve makrofajlar ile plazma hücreleri oluşturmuştu (Şekil 1b ve c SB-01). Model grubunun beyin dokularının incelenmesinde ödem, yer yer kanamalar ve bazı bölgelerde hafif şiddette yangısal hücre infiltrasyonları gözlendi (Şekil 1d-i SB-01). Ön korteks, orta korteks, arka korteks, korpus kallozum, pons, talamus, periventriküler beyaz cevher, serebellum ve medulla spinalis dahil hemen hemen tüm beyin bölümlerindeki nöronlarda dejeneratif değişiklikler saptandı. Kontrol grubunda, bu bulgular hafifti veya mevcut değildi.
Sonuç
Maternal G-CSF ve ultrasonografi eşliğinde intra-amniyotik endotoksin uygulamalarını içeren mevcut hayvan modeli, inflamasyon aracılı preterm fetal beyin hasarı oluşturmada uygulanabilir ve etkin olup nörokoruyucu tedavilerin değerlendirilmesinde kullanım alanına sahiptir.

Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından 116S413 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Gebe keçi modeli, nörokorunma, preterm beyin hasarı, serebral palsi, ultrasonografi.