Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Mid-trimester amniotik sıvı ADAMTS4, ADAMTS5, IL-6 ve TNF-a düzeyleri ile spontan preterm doğum ilişkisinin değerlendirilmesi

Rauf Melekoğlu

Künye

Mid-trimester amniotik sıvı ADAMTS4, ADAMTS5, IL-6 ve TNF-a düzeyleri ile spontan preterm doğum ilişkisinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S2-S3 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Rauf Melekoğlu

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmada spontan preterm doğum etyopatogenezinde öne sürülen inflamatuvar sitokinler ve A Disintegrin and Metalloproteinase Domains with Thrombospondins motifs (ADAMTS) düzeylerindeki değişim hipotezini, preterm doğum ile komplike olan ve komplike olmayan gebelerin ikinci trimester amniyotik mayi ADAMTS4, ADAMTS5, IL-6 ve TNF-alfa düzeylerini ölçüp karşılaştırarak test etmeyi amaçladık.
Yöntem
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesinde Ocak 2016 ve Ocak 2018 tarihleri arasında karyotip analizi için elektif amniyosentez uygulanan tüm gebeler bu çalışmaya dahil edildi. Bu kohorttan 34 hafta öncesi spontan preterm doğum yapan 22 hasta çalışma grubunu oluştururken termde doğum yapan yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) eşleştirilmiş 22 hasta kontrol grubunu oluşturdu.
Bulgular
Preterm doğum grubu ve kontrol grupları arasında yaş, vücut kitle indeksi, amniyosentez sırasında gebelik haftası ve amniyosentez endikasyonu açısından anlamlı bir farklılık gözlenmedi (Tablo 1 SB-02). Preterm doğum grubunda amniotik sıvı ADAMTS4 ve ADAMTS5 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı izlendi (sırasıyla 248.3±22.6 ve 182.4± 19.8, p=0.012; 198.6±21.6 ve 159.1±21.7, p=0.035). Spontan preterm doğum ile komplike hastalarının kontrol grubuna göre mid-trimester amniyotik sıvısı IL-6 ve TNF-alfa düzeylerinde de anlamlı artış olduğu tespit edildi (sırasıyla 142.1±16.2 ve 95.8±16.4, p<0.001; 139.4±13.8 ve 89.6±11.2, p<0.001) (Tablo 2 SB-02).
Sonuç
Bu çalışma spontan preterm doğum ile komplike gebelerde amniyotik sıvı ADAMTS4 ve ADAMTS5 düzeylerinde anlamlı artış olduğunu gösteren ilk çalışmadır. Bu çalışmanın sonuçları mid-trimester artmış amniyotik mayi ADAMTS4, ADAMTS5, IL-6 ve TNF-alfa düzeylerinin spontan preterm doğum patofizyolojisinde önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

Disintegrin ve metalloproteaz proteinleri, erken doğum, interlökin-6, trombospondinler, tümör nekrozis faktör-alfa.