Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Spontan abortus ve istemli gebelik tahliyesi olgularında desiduada T lenfosit subgrupları ve NK hücre sayılarının immunohistokimyasal yöntem ile karşılaştırılması

Semir Köse, Serap Takmaz Karaaslan, Murat Ulukuş, Osman Zekioğlu, Hüseyin Yılmaz

Künye

Spontan abortus ve istemli gebelik tahliyesi olgularında desiduada T lenfosit subgrupları ve NK hücre sayılarının immunohistokimyasal yöntem ile karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S7-S8 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Semir Köse1,
Serap Takmaz Karaaslan2,
Murat Ulukuş1,
Osman Zekioğlu2,
Hüseyin Yılmaz1

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
  2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Yazışma Adresi

Semir Köse, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelik desiduasında immün sistem elemanlarından T lenfositlerin toplam sayılarının, sitotoksik (Ts) ve helper (Th) alt gruplarının ve uterin naturel killer (uNK) hücre sayılarının abortuslar ve tekrarlayan gebelik kayıplarının (TGK) patogenezindeki rolünün araştırılması hedeflenmiştir.
Yöntem
Ocak 2003–Ocak 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde gebelik tahliyesi yapılmış ve Patoloji Anabilim Dalında küretaj materyallerine ait parafin blokları elde edilen inkomplet ve missed abortus (n=29) ve sağlıklı kontrol olarak isteğe bağlı gebelik tahliyeleri (n=10) olguları çalışmaya dahil edildi. Tüm T lenfositler için ortak belirteç CD3, Th için CD4, Ts için CD8 ve uNK hücreleri için CD56 belirteçleri ile seçici immunohistokimyasal boyama sağlandı ve her preparat için 10 alanda hücreler sayıldı (Şekil 1-4 SB-06).
Bulgular
Medyan CD3+ T lenfosit toplam hücre sayıları kontrol grubunda 314 (210–489), inkomplet abortus grubunda 560 (183–1602) ve missed abortus grubunda ise 426 (154–1102) idi (p=0.117). Medyan CD4+ Th hücre sayıları kontrol grubunda 143 (87–203), inkomplet abortus grubunda 236 (77–735) ve missed abortus grubunda ise 236 (76–677) idi (p=0.441). Medyan CD8+ Ts hücre sayıları kontrol grubunda 179 (105–279), inkomplet abortus grubunda 239 (90–820) ve missed abortus grubunda 197 (84–560) idi (p=0.530). Medyan CD56+ uNK hücre sayıları kontrol grubunda 634 (554–1390), inkomplet abortus grubunda 714 (653–2165) ve missed abortus grubunda 712 (306–2108) idi (p=0.099). TGK’ı olan 11 olgu alt grup olarak analiz edildiğinde CD4+/CD8+ hücre oranları Ts lenfositler lehine artmış olgu sayısı 7/11 (p=0.424) ve uNK hücre sayıları da kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi (877’ye karşılık 716; p=0.231).
Sonuç
Desidua başta T lenfositler ve uNK hücreler olmak üzere içerdiği hücre grupları ile implantasyon, plasentasyon ve fetal gelişimde kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada CD3+ T lenfosit toplam sayısı, CD4+Th, CD8+Ts alt grup hücre sayıları ve uNK hücre sayıları isteğe bağlı tahliyeler ile abortus olguları arasında istatistiksel anlamlı düzeyde farklılık göstermedi. Olgu sayısının kısıtlılığı, hücre sayısındaki küçük farklılıkların çok ciddi aktivite farklılığı ile birlikte olabilmesi ve bu hücrelerin daha alt gruplarının (Th1 ve Th2 başta olmak üzere) olması olası nedenlerdir. Abortus olgularında hücre sayısındaki yüksek değişkenlik ve standart deviasyonların yüksek olması çalışmanın temel hipotezi olan immün aracılı mekanizmanın tüm abortuslarda olmasa da bir alt grupta etkin olduğunu düşündürmeye devam etmiştir. Abortuslar ve TGK heterojen gruplardır ve farklı patogeneze sahip olgulardan oluşmaktadır. Bir alt grupta immün mekanizmalar nedensel rol oynuyor olabilir. Öncelikle karyotip analizi ile kategorize edilmiş gruplarda daha güncel metodlarla (akış sitometri, gen ekspresyon ve reseptör aktivasyon analizleri) yapılacak ileri çalışmalar abortuslarda immün sistem elemanlarının karmaşık rolünün aydınlatılması için gerekli görünmektedir.
Anahtar Kelimeler

Abortus, desidua, tekrarlayan gebelik kayıpları, T lenfositler, uterin naturel killer hücreleri.