Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Manyetik rezonans görüntülemenin fetal anomali tanısına katkısı

Hüseyin Durukan, Dilayda Uzun, Didem Derici Yıldırım, Filiz Evşen Çayan

Künye

Manyetik rezonans görüntülemenin fetal anomali tanısına katkısı. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S9 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Hüseyin Durukan1,
Dilayda Uzun1,
Didem Derici Yıldırım2,
Filiz Evşen Çayan1

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin
  2. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi , Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
Yazışma Adresi

Hüseyin Durukan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Ultrafast görüntüleme yöntemlerinin gelişimi ile birlikte MR inceleme fetal anomalilerin tanısında USG’ye yardımcı ikinci bir başvuru aracı olmuştur. Bu çalışmanın amacı fetal MR görüntülemenin, prenatal USG’de saptanan anomalilerin tanısına katkısının araştırılmasıdır.
Yöntem
Prenatal USG değerlendirmesi sırasında fetal anomali saptanan 190 ardışık gebe çalışmaya dahil edildi. Bu olgular saptanan anomalilere göre kategorize edildi ve daha sonra yapılan fetal MR görüntüleme bulguları ile tanıların uyumluluğu, farklılığı ve ek bulgular açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Fetal MR değerlendirme sonuçları ile prenatal USG’de saptanan fetal lezyonlar karşılaştırıldığında; olguların %70.6’sında (n=137) uyumlu, %29.4’ünde (n=57) ise ise farklı olduğu görüldü. Ayrıca olguların %16.5’inde (n=32) ise fetal MRI incelemede USG de görülmeyen ek anomaliler saptandı (Tablo 1 ve 2 SB-08).
Sonuç
Bizim çalışmamızda hastaların %29.4’ünde de fetal MR bulguları, prenatal USG bulguları ile farklılık göstermektedir. Bu farklılık özellikle ventrikülomegali ve koroid pleksus kisti tanılarında görülmektedir. USG tarihi ile MR görüntüleme tarihi arasında geçen zamanın uzun olması bu farklılıkta rol oynuyor olabilir. Zira fetal beyin gelişiminin gebelik boyunca devam etmesi ve USG’de saptanan patolojinin iki tetkik arasında geçen bu sürede rezolusyona uğraması sonucu MR bulgularının farklı olmasına neden olabilir. Sonuç olarak erken gebelik haftalarında MR’nın sınırlı spatial rezolusyonu nedeni ile USG günümüzde gold standart tanı yöntemidir. Ancak gebeliğin ilerleyen haftalarında fetal gelişimin devam etmesi nedeni ile MR’da ilk yapılan USG değerlendirmeden farklı veya ek bulgulara rastlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Prenatal tanı, ultrasonografi, fetal MRI.