Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Uterin fibroidlerin vaskülarizasyonu: SMI (Superb Microvascular Imaging) Doppler ultrasonografi bulgularının histopatolojik korelasyonu

İrem Şenyuva, Şirin Küçük, Çiğdem Turan, Gökçe Yüksel, Senem Şentürk, Çetin Çam

Künye

Uterin fibroidlerin vaskülarizasyonu: SMI (Superb Microvascular Imaging) Doppler ultrasonografi bulgularının histopatolojik korelasyonu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S16-S19 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

İrem Şenyuva1,
Şirin Küçük2,
Çiğdem Turan3,
Gökçe Yüksel3,
Senem Şentürk4,
Çetin Çam5

  1. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uşak
  2. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Uşak
  3. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Uşak
  4. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Uşak
  5. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Uşak
Yazışma Adresi

İrem Şenyuva, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uşak,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Uterin fibroidler kadınlarda premenopozal dönemde %4.5–17.8 oranında görülür. Menoraji, pelvik ağrı ve basınç etkisi. Semptomatik fibroidlerde ana tedavi histerektomi ya da myomektomi. Uterin fibroid tanısında ultrasonografi ve MRG gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kesin tanı patolojik olarak konulmaktadır. Bu çalışmada uterin fibroidlerde SMI (suberb microvascular Imaging) color/monokrom, geleneksel color ve power Doppler bulguları ile vaskülarizasyonun derecesinin saptanması amaçlanmıştır. Fibroid vaskülarizasyonun saptanmasında SMI ve diğer geleneksel Doppler yöntemleri birbiriyle ve patoloji bulguları ile karşılaştırıldı. SMI Doppler ultrasonografinin fibroid vaskülarizasyonu saptamadaki etkinliği ve vaskülarizasyon ile fibroid dejenerasyonu arasında ilişki araştırıldı.
Yöntem
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne anormal uterin kanama ile başvuran ve yapılan muayene ve ultrasonografi sonucunda uterin fibroid saptanmış ve histerektomi endikasyonu konulmuş 6 olgu incelendi.Toshiba Aplio 500 ultrasonografi cihazı ile, 1–6 MHz konveks prob kullanıldı. Fibroidler vaskülarizasyonun derecelerine göre 4 kategoriye ayrıldı ve Doppler ultrasonografi ile vaskülarite indeksi saptandı. Grade 0: Renkle dolum yok, Grade 1: Fibroid içinde 1–5 punktat renk kodlaması, Grade 2: Fibroid içinde 1–3 lineer renk kodlaması ya da 5’ten fazla punktat renk kodlaması, Grade 3: Fibroid içinde 3’ten fazla lineer renk kodlaması. Vaskülarizasyonun derecelendirmesi geleneksel color ve power Doppler, color ve monokrom SMI yöntemleri ile ayrı ayrı yapıldı. Patolojik tanıda fibroid stromasındaki damarları saptamak için, kesitler önce küçük büyütmede (¥40) taranarak damardan yoğun dört alan belirlendi. Ardından ¥200 büyütmede bu dört alandaki mikrodamarlar sayılarak ortalama damar yoğunluğu (MVD) hesaplandı. Patolojik olarak da myom vaskülarizasyonu damar sayısı göz önüne alınarak derecelendirildi. Varsa fibroid dejenerasyon değerlendirildi.
Bulgular
Hastaların yaşları 40–54 yaş arasıydı. 2 hasta postmenopozal diğer hastalar premenopozal dönemde idi. Tüm hastalara uterin fibroid sebebiyle histerektomi uygulandı. Doppler ultrasonografi tekniklerine bakıldığında; Artefakt derecesi color Dopplerde 3 olguda minimal, 3 olguda %25’ten az iken power Dopplerde sadece 3 olguda minimal, color SMI’de sadece 3 olguda minimal iken monokrom SMI’de ise hiçbir olguda saptanmadı. Patolojik incelemede neovaskülarizasyon şiddeti ile ultrasonografik vaskülarite indeksi karşılaştırıldığında color ve power Doppler ölçümlerinin hiçbir olguda uyumlu olmadığı, SMI color/monokrom tekniğinde 4 olguda (%67) uyumlu olduğu, 2 olguda (%33) uyum görülmediği saptandı. Tüm olgularda patolojik incelemede saptanan dejenerasyon ile ultrasonografik vaskülarite indeksi arasında bir uyum olmadığı saptandı (Şekil 1–5 SB-17, Tablo 1 ve 2 SB-17).
Sonuç
Geleneksel Doppler tekniklerinde color Doppler; 1 mm’den küçük damarları ve 3–5 cm/sn’den düşük akımları değerlendirmede uygun değildir. Power Dopplerde alınan sinyalin yoğun oluşu, düşük akımları görüntülenmesinde kullanışlıdır. SMI Doppler orijinal bir vasküler görüntüleme yöntemidir. Düşük hızlı ve mikrovasküler damar yapılarını göstermede fayda sağlar. Patolojik incelemedeki vaskülarizasyon bulguları ile karşılaştırıldığında color ve monokrom SMI Doppler, geleneksel Doppler yöntemlerine göre fibroid vaskülarizasyonunu göstermede etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

Fibroid, uterus, Doppler.