Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta previa totalis anterior-posterior fark eder mi?

Fatih Mehmet Fındık

Künye

Plasenta previa totalis anterior-posterior fark eder mi?. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S29-S30 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Fatih Mehmet Fındık

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Fatih Mehmet Fındık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Plasenta previa totalis sezaryen oranlarının arttığı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu hastalık fetal ve maternal mortalite ve morbidite açısından önemini artırmaktadır. Özellikle sezaryen geçmişi olan ve invazyon anomalisi olduğu düşünülen hastalarda risk artmaktadır ve bu hastalarda önerilen 34. gebelik haftasında sezaryen histerektomidir. Bu çalışmanın amacı histerktomi yapılmayan hastalarda totalis kısmının anterior ya da posteriordan olduğununun ultrasonografi ile gösterilmesinin öneminin araştırılmasıdır.
Yöntem
Çalışmaya hastanemize 2017 yılı son 6 ayında başvuran 42 plasenta previa totalis hastası dahil edildi. Hastaların hepsinin geçmişinde en az bir sezaryen öyküsü mevcuttu. Hastaların tamamının primer cerrahi aynı idi. Hastalar grup 1 (plasenta anteriordan totalis olan hastalar), ve grup 2 (plasenta posteriordan totalis olanlar) olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1: 26, Grup 2: 16 hastadan oluşmaktadır. Gruplar arasında yaş, gebelik haftası ve gravida gibi verilerin yanı sıra ameliyat süresi, kullanılan sütür sayısı ve ameliyat esnasında ki kanama miktarında fark olup olmadığına bakıldı.
Bulgular
Grup 1 yaş ortalaması 32.81±5.08, Grup 2 yaş ortalaması 29.88±4.88 olup gruplar arası fark yoktu. Gebelik haftası olarak Grup 1: 35.3±1.58, Grup 2: 36±0.91 hafta olarak geldi ve gruplar arası anlamlı fark gözlenmedi. Ameliyat süresi Grup 1: 53.04±14.35 dakika, Grup 2: 44.44±14.74 dakika olarak bulundu ve gruplar arası fark anlamlı idi (p=0.05). Kullanılan sutür miktarı Grup 1: 8.85±1.97, Grup 2: 7.69±1.53 olarak bulundu ve p=0.042 anlamlı idi. Diğer veriler Tablo 1 SB-29’da gösterilmiştir.
Sonuç
Çoğu genç yaşta olan plasenta previa totalis (özelliklede invazyonlu) tanılı hastalar histerektomi yapılmaksızın ameliyat edilebilir mi? Histerektomi yapılmadan opere edilen bu hastalarda gruplar arasında ameliyat süresi, kullanılan sütür miktarı açısından anlamlı bir fark izlendi. Ayrıca anteriordan totalis olan hastalarda kan ihtiyacının da anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bu çalışmada görülmektedir. Ameliyat öncesi gerekli kan ihtiyacı hazırlığı yapıldıktan sonra ameliyatın planlanması gerekmektedir. Ayrıca bu hastaların plasenta lokalizasyonu sadece totalis olması açısından değil, anterior ya da posteriordan totalis olması açısından da önemlidir.
Anahtar Kelimeler

Plasenta previa totalis, histerektomi, plasenta lokalizasyonu.