Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ülkemizde komplike olmayan gebeliklerde ductus venosus nomogramları

Cemil Gürses, Bekir Sıtkı İsenlik, Burak Karadağ

Künye

Ülkemizde komplike olmayan gebeliklerde ductus venosus nomogramları. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S31-S32 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Cemil Gürses1,
Bekir Sıtkı İsenlik2,
Burak Karadağ2

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya
Yazışma Adresi

Cemil Gürses, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Ductus venosus Doppler incelemeleri, erken gebelikte kromozomal anormallikler ve konjenital kalp hastalıklarının tanısında, ilerleyen haftalarda fetal kardiovasküler iyilik halinin takibinde kritik öneme sahiptir. Bazı ülkelerde doğum zamanının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. DV spektral dalga formu tipiktir ve iki pik ve iki dip hız içerir; “S”, “v”, “D” ve “a”. Bu hızlar aslında bir kardiak siklusta sağ atriumda gelişen basınç değişikliklerini yansıtır. “S” ventriküler kontraksiyonda, “v” end-sistolik izovolümetrik gevşemede, “D” ventriküler diastolde (ventriküllerin pasif hızlı dolumunda) ve “a” atrial sistolik kontraksiyondaki sağ atrium basıncını yansıtır (Şekil SB-31). Çalışmamızın amacı, ülkemizde normal gebeliklerde, ductus venosus kan akımında açıya bağımlı “S”, “v”, “D” ve “a” absolut hız değerleri ile bunlardan türetilen ve açıdan bağımsız PIV (pulsatility index for veins), PVIV (peak velocity index for veins), a/S, S/a, preload indeks (S-D/S) ve SIA indeks (PSV / IRV+EDV) oranlarına ait değerlerin ortaya konmasıdır. Çalışmada ayrıca açıdan bağımsız iki yeni indeks belirlenmiş ve bunlara ait normal değerler hesaplanmıştır; atrial preload indeks ve atrial afterload indeks (Şekil 1 SB-31).
Yöntem
Prospektif çalışma Ocak 2016 ile Şubat 2018 arasında yürütülmüştür. 11 ile 40 haftalar arasındaki, postpartum Apgar skoru ≥8 ve ağırlığı 2500 gram üzeri fetüslere sahip 1028 tekil gebe dâhil edilirken ikiz, İUGR, preeklampsi, DM, anomali, makrozomi ve ölü doğum olguları hariç tutulmuştur. Tüm Doppler incelemeleri, Toshiba Applio 500 sistemde, 2–6 MHz broadband konveks prob ile deneyimli ve Ductus Venosus ve Doppler uygulamaları için Fetal Medicine Foundation (FMF) sertifikası olan hekim tarafından (C.G., FMF ID: 127129), [Maiz ve ark (2008), Gürses C (2016), ISUOG practice guidelines (2013) ve Martins WP & Kiserud T (2013)] literatür önerilerine göre yapılmıştır. Tüm fetüslerde renkli Doppler görüntülemeleri için geniş bant tekniği (ADF - Advanced Dynamic Flow) kullanılmıştır. Tüm ölçümler ve görüntülemeler Sectra PACS (picture archiving and communication system) sistemine (Sectra AB, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden) kaydedildi.
Bulgular
Gebelik haftasına göre tahmin edilen 5. ve 95. yüzdelik oranlara dayalı referans aralıkları oluşturuldu. Araştırma sırasında anne yaşı ortalaması 28±6.02 idi. Trimesterlere göre duktus venosus kan akış hızları için tahmini referans aralıkları Tablo 1 SB-31’de gösterilmiştir.
Sonuç
Ülkemizin tüm bölgelerinden hasta kabul eden üçüncü basamak bir sağlık merkezinde yapılan ölçümlerle ülkemiz insanına ait duktus venosus absolut hız ve indekslerine ilişkin normal referans aralıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Ductus venosus, Doppler, ultrasonografi.