Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta implantasyon anomalilerinde tam konservatif cerrahi

Ahmet Yalınkaya, Elif Ağaçayak, Mehmet Sait İçen, Pelin Değirmenci, Nizamettin Bozbay

Künye

Plasenta implantasyon anomalilerinde tam konservatif cerrahi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S32-S33 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalınkaya,
Elif Ağaçayak,
Mehmet Sait İçen,
Pelin Değirmenci,
Nizamettin Bozbay

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Ahmet Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Tek cerrah tarafından sezaryen operasyonu gerçekleştirilen plasenta implantasyon anomalilerinde tam konservatif cerrahi yaklaşımı ve sonuçlarını sunmaktır.
Yöntem
Bu çalışmaya yalnız deneyimli cerrah tarafından sezaryen operasyonu uygulanan hastalar dahil edildi. Olguların verileri preoperatif (preop) muayene kayıtlarından ve postoperatif (postop) hastane kayıtlarından bilgisayar veri ortamına kayıt edilerek oluşturuldu. Hastaların demografik özellikleri, gebelik haftaları, tanıları, genel durumları, gebelikte karşılaştıkları komplikasyonları, takip durumları, sezaryen durumları, preop ve postop kan kayıpları, kan transfüzyonları, operasyona bağlı komplikasyonları, maternal morbidite-mortalite durumları, hastanede kalış süreleri ve postnatal maternal iyileşme durumları incelendi.
Bulgular
Çalışma Haziran 2013 ile Haziran 2018 yılları arasında tek cerrah tarafından sezaryen operasyonları gerçekleştirilen 138 anormal plasenta implantasyon anomalileri kayıt edildi (Şekil 1 ve 2 SB-32). Bu gebeliklerin preop tanısı sırasıyla 4 (%2.89) yalnız total plasenta previa, 110 (%79.71) total plasenta previa ve plasenta invazyon anomalisi, geri kalan 25 (%18.11) olguda da total plasenta previa ve plasenta invazyon anomalisine ilave olarak gebelik prognozunu olumsuz etkileyen bazı risk faktörleri tespit edildi (Tablo 1 ve 2 SB-32). Gebelerin ortalama yaşı 32.95±4.60 (22–43), gravidası 4.60±2.00 (1–13), paritesi 2.89±1.61 (0–11) ve sezaryen sayısı 3.33±1.10 (0–6) idi. Olguların 9’una (%6.52) genel 129’una (%93.48) ise lokal (spinal) anestezi uygulandı. Yenidoğanların ortalama gebelik haftası 35.47±4.66 (16–39 hafta) ve ortalama ağırlıkları ise 2601.92±813.42 (85–4175) gram olarak bulundu. Ortalama preop hemoglobin (Hb) (g) ve hematokrit (Hct) (%) değerleri sırasıyla 10.97±0.66 (6.1–14.68) ve 34.37±1.76 (18.47–43.78), postop Hb ve Hct değerleri 9.93±1.52 (6.0–13.5) ve 30.22±4.74 (10.2–40.6) olarak bulundu. Olguların 35’ine (%25.36), toplam 84 ünite ve hasta başına ortalama 0.60±1.32 (0–9) eritrosit süspansiyonu (ES) verildi. Olguların 52’si (%37.68) başta kanama olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı acil olarak operasyona alınırken, 86’sına (%62.31) da planlı sezaryen uygulandı. Tüm hastalarda Pfannenstiel ve alt segment transvers izsizyonu ile doğumları gerçekleştirildi. Hiçbir hastaya histerektomi, damar ligasyonu veya başka radikal bir işlem uygulanmadı, ayrıca plasenta yerinde bırakılmadı. Operasyon sırasında bir hastaya apendektomi ve beş hastaya da myomektomi yapıldı. Olguların 98’ine sütürlerle hemostaz sağlandı, 11 olguya hemostaz ve Foley kateter uygulandı, 23 olguya hemostaz, Foley kateter ve sirküler sütür uygulandı. Atoni nedeniyle 2 olguya hemostaz, foley kateter ve ters U sütürü uygulandı. Histerotomi 4 hastaya ugulandı; birine hemostaz, ikisine hemostaz Foley kateter uygulandı. Bunların birinde spontan abdominal kanama ve mesane laserasyonu nedeniyle hemostaz ve onarım sağlandı. Batına girerken peritonun açılması sırasında 3 (%2.17) olguda 10–20 mm mesane yaralanması oluştu ve primer olarak onarıldı. Spontan abdominal kanama ve mesane laserasyonu gelişen bir hastada vesiko-uterin fistül gelişmesi nedeniyle 3 ay sonra relaparatomi ve rekonstrüksiyon yapıldı.
Sonuç
Yeterli eğitim ve deneyimi olan cerrahlar tarafından plasenta implantasyon anomalileri olgularına tam konservatif cerrahi uygulanırsa, fertilitenin korunması ile birlikte maternal komplikasyonlar, kan transfüzyonunu, hastanede kalış süresi, maternal morbidite ve mortalite riskinin azalacağını düşünüyoruz. Eğer fertilitenin korunması gerekiyorsa tam konservatif cerrahinin uygulanmasını öneriyoruz
Anahtar Kelimeler

Plasenta, implantasyon, anomalileri, tam konservatif, cerrahi.