Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ağır preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum IGF-1, insulin değerleri ve insulin direncinin homa-ır indeksi ile karşılaştırılması

O Api, A Koyuncuoğlu, B Kars, Y Karageyim Karşıdağ, B Cengizoğlu, C Turan, O Ünal

Künye

Ağır preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum IGF-1, insulin değerleri ve insulin direncinin homa-ır indeksi ile karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s332-332

Yazar Bilgileri

O Api,
A Koyuncuoğlu,
B Kars,
Y Karageyim Karşıdağ,
B Cengizoğlu,
C Turan,
O Ünal

  1. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri- İstnabul TR
Yazışma Adresi

O Api, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri- İstnabul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Ağır preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum IGF-1, insulin değerleri ve HOMA-IR indekslerini karşılaştırmak.

Yöntem

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 01.10.2003-01.03.2004 tarihleri arasında başvuran ağır preeklamptik/eklamptik 20 gebe ile sağlıklı 20 gebe çalışma grubuna dahil edildi. Açlık kan şekeri (AKŞ), İnsülin, AKŞ/insülin oranı, IGF-1, Ürik Asit, SGOT, SGPT, Üre, Kreatinin, Total Protein, Albumin, LDH çalışılan parametrelerdi. Çalışan parametrelerin ortalama/ortanca değerlerinin karşılaştırılmasında, gruplar arasındaki farkın anlamlılığı Mann-Whitney U test ile değerlendirildi. Parametreler arasında yapılan korelasyon analizinde, Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi (p) 0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular

İki grup arasında istatistiksel olarak yaş, gravida, parite açısından fark bulunamamış olup; gebelik haftası açısından anlamlı fark bulunmuştur (p= 0.001). Biyokimyasal parametrelerden kreatinin, üre, ürik asit, SGOT, SGPT, LDH, total protein ve albumin seviyeleri açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p< 0.05). Her iki grup arasında plazma IGF-1 düzeyleri karşılaştırıldığında ağır preeklampsi grubunda plazma seviyeleri daha düşük bulunmuştur (p=0.005). Plazma insülin düzeyleri ve AKŞ/insulin oranları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.275, p=0.402). Her iki grupta HOMA-IR karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p=0.317). IGF-1 ve HOMA-IR indeksi arasında korelasyon olup olmadığı, Spearman korelasyon katsayısı ile araştırıldığında ise anlamlı ancak orta kuvvette korelasyon olduğu ortaya konmuştur (r=0.406, p=0.009).

Sonuç

Ağır preeklamptik gebelerin serum IGF-1 düzeylerinin, normal sağlıklı kontrol gebelere göre daha düşük olduğunu ortaya koyarken preeklamptik gebelerde artmış insulin direncine rastlanmamıştır. İmplantasyonda önemli bir rolü olan IGF-1'mn preeklamptik hastalarda literatürle uyumlu olarak düşük seviyelerde bulunması, bu hastalığın etyopatogenezinde bulunan implantasyon başarısızlığının bir kanıtı olabilir.
Anahtar Kelimeler

-