Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal biyometri persantil değerlerimiz II: Femur uzunluğu

Tayfun Alper, Ali Yanık, Erdal Malatyalıoğlu, Şennur Dabak

Künye

Fetal biyometri persantil değerlerimiz II: Femur uzunluğu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(2):113-116

Yazar Bilgileri

Tayfun Alper,
Ali Yanık,
Erdal Malatyalıoğlu,
Şennur Dabak

  1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastahkları ve Doğum ABD SAMSUN TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Fetal gelişimi izlemek igin bizim populasyonumuza ait femur uzunlugu persantil degerlerini hazırlamak.
Yöntem
Klinigimizde, her hastadan bir kez olmak üzere, yapılmış olan 1079 fetal femur uzunluğu ölçümünün regresyon analizleri ile değerlendirilmesidir.
Bulgular
Femur uzunluguna ait 3,10,50,90 ve 97. persantil değerleri hesaplanarak tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.
Sonuç
Hazırladığımız persantil değerleri verilerimize daha uygun olduğu için, kliniğimizde bunları kullanmayı uygun gördük.
Anahtar Kelimeler

Femur uzunluğu, fetal biyometri.

Giriş
Fetal büyüme bipariyetal çap, femur uzunluğu, baş çevresi, abdomen çevresi gibi biyometrik parametrelerin ölçümleriyle izlenir. Bu ölçümlerin değerlendirilmesi için değişik standart tablolar kullanilmaktadir (1,2,3,4,5). Bu calişmada kendi ölçümlerimizi işleyip, kendi popülasyonumuza ait persantil değerlerimizi oluşturmayı amaçladık.
Yöntem
Subat 1994 - Eylül 1995 tarihleri arasinda ultrasonografi laboratuvanmizda yapilan 3512 ultrasonografik muayene verileri degerlendirilmeye ahndi. Aynntilan bir onceki makalede anlatilan sekilde elemelerden sonra elde edilen 1079 fetusa ait veriler istatistik olarak analiz edildi.
Klinigimizde, femur uzunluğu ölçülürken ultrason probuna mümkun oldugu kadar dik olarak elde edilen ve femurun tiim diafizinin görüldügü plan kullanilmaktadir. Gebeligin 18'inci haftasmdan sonra görülmeye baslanan femur kurvaturü ölçümde dikkate ahnmamakta ve diafizin bir ucundan digerine olçüm yapilmaktadir (8). Üçüncü trimestrde görülen femur distal epifizi ölçüme dahil edilmemektedir.
Her gebelik haftasi icin ortalama ve standart sapma değerleri tesbit edildi (ham degerler). Ortalama ve standart sapma degerlerinin gebelik haftalanna gore değisimleri regresyon analizleri ile incelendi. Regresyon analizinde elde edilen ortalama ve standart sapma degerlerinden uygun z degerleri kullanılarak 3,10,50,90 ve 97'nci persantil degerleri olus.turuldu (hesaplanan degerler). Önerdiğimiz formülün verilerimize uygunlugunun arastirılmasi için, her olgunun ham femur uzunluğu degeri (olcülen değeri) ile önerilen formül ile gebelik haftasmdan hesaplanan degeri (hesaplanan degeri) arasindaki farklar (=rezidüler) hesaplandi ve grafik olarak gosterildi. Hesapladigimiz persantil egrileri Altman'in onerdigi egrilerle grafiklerde usruste çakıştırılarak kiyaslandi.
İstatistik hesaplamalarda ve grafiklerin çizilmesinde SPSSWIN (Statistical Package for Social Sciences) ve EXCEL programlan kullanıldi. Elde edilen regresyon katsayilan, R2 degerleri ve kullanilan z degerleri makalenin sonunda ekte verilmistir.
Bulgular
Ham verilerin haftalara göre dağılımı Sekil l'de gösterilmiştir. Gebelik haftasına göre femur uzunluğu, standart sapma ve olgu sayıları Tablo l'de sunulmuştur. Ortalama değerlerin regresyon analizinde üçüncü dereceden polinomial regresyonla uyumlu olduğu bulundu (y= =-0.0006 * x3 -0.0147 * x2 + 3.0933 x + 13.413, (x = gebelik haftası - 131, R2 = 0.9992). Standart sapmaların ise gebelik haftalarına göre anlamlı olarak değişmediği regresyon analizinde lineer modele uyduğu saptandı (y = - 0.033 * x + 3.1206, (x= gebelik haftası - 131, R2 = 0.2766). Femur uzunluğu için hesaplanan 3, 10, 50, 90 ve 97. Persantil değerlerinin ve standart sapmaların listesi Tablo 2'de verilmiştir. Aynı persantil değerleri Şekil 2'de grafik olarak gösterilmiştir. Uygulanan polinomial regresyon modeli daha önce çizilmiş olan intrauterin büyüme eğrileri ile paralellik göstermektedir. Kendi değerlerimizin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla her olgunun ölçülen değeri ile hesapladığımız ortalama değer arasındaki fark rezidüel değer olarak belirlenmiş ve Şekil 3'te gösterilmiştir. Artı ve eksi değerlerin normal dağılması ve grafikte homojen dağılım olması önerdiğimiz formülün popülasyonumuzun değerlendirilmesi için uygun olduğuna işaret etmektedir.
Persantil eğrilerimiz, Altman – Chitty ve ark'ın hazırladığı eğrilerle (9) kıyaslamak için aynı grafikte üstüste çakıştırılarak Şekil 4'te gösterilmiştir. Erken dönemde bizim ölçülerimiz hem ortalama olarak, hem de dağılım olarak Altman'ın verdiklerinden daha yüksek, son haftalarda ise biraz daha düşük olarak gözlenmiştir.
Tartışma
Fetal gelişmenin değerlendirilmesinde en çok kullanılan ölçümler bipariyetal çap, baş çevresi, karın çevresi ve femur uzunluğudur (6,7).
Altman ve ark.'nın yayınladığı persantil formülleri ile kendi türettiğimiz değerleri aynı grafikte çizdiğimizde, bipariyetal çap değerlerindeki gibi iki önemli fark dikkatimizi çekti. 1) 38. gebelik haftasına kadar bizim 50'nci persantil değerlerimizin Altman ve ark.'nın 50'nci persantilinden, 20'nci haftadan önce ise 90'ıncı persantilinden daha yüksek seyretmesi, Altman ve ark.'nın grafiklerindeki küçük gebelik haftalarında daha dar bir alanda dağılıma karşılık, bizim standart sapmalarımızın gebelik boyunca pek değişmemiş olması. Konunun tartışması bir önceki makalede yapıldığı için tekrar edilmeyecektir. Femur uzunluğu hakkında da kendi verilerimize uygun standartları kullanmamız gerekliliği ortaya çıkıyor. Hatta, daha güvenli fikir yürütebilmek için, persantil eğrilerine ileri gebelik haftalarında başvurulmasının uygun olacağı düşünülebilir.
Sonuç
Sonuç olarak, elde ettiğimiz persantil değerlerinin özellikle erken gebelik haftalarında Altman ve ark.'nın persantillerinden biraz daha farklı olduğu, bizim verilerimizin doğal olarak bizim eğrilerimizle daha uyumlu olduğu gözlendi.
Ek:
Persantil değerlerinin hesaplanmasında kullanılan regresyon katsayıları ve R2 aşağıda sunulmuştur, x değeri = gebelik haftası - 13 olarak alınmalıdır.
3'üncü persantü = -0.0006 • x3 -0.0147 * x2 + 3.1554 x + 7.5462 R2 = 0.9992
10'nucu persantil - -0.0006 * x3 -0.0147 * x2 + 3.1356 x + 9.4185 R2 = 0.9992
50'nci persantil = -0.0006 * x3 -0.0147 * x2 + 3.0933 x + 13.413 R2 = 0.9992
90'ıncı persantil = -0.0006 * x3 -0.0147 * x2 + 3.0511 x + 17.407 R2 = 0.9991
97'nci persantil = -0.0006 * x3 -0.0147 * x2 + 3.0313 x + 19.28 R2 = 0.9991
FL standart sapma = - 0.033 * x + 3.1206 R2 = 0.2766
Persantil değerleri hesaplanırken kullanılan z - değerleri 3,10,50,90 ve 97'nci persantiller için sırasıyla, - 1.88, -1.28, 0, 1.28 ve 1.88 olarak alınmıştır.

 

Kaynaklar

1. Sabbagha RE, Barton FB, Barton BA: Sonar Biparietal Diameter I. Analysis of pcrccntile growth differences in two normal populations using the same methodology. Am J Obstct Gynecol 126:479-484, 1976.
2. Jcanty P, Cousacrt E, Hobbins JC, ct al: A longitudinal Study of Fetal Head Biometry. Am J Perinatol. 1: 118-128, 1984.
3. Goldstein I, Recce EA, Pilu G, ct al: Ccrebcllar Measurements with Ultrasonography in the Evaluation of Fetal Growth and Develop-ment. Am J Obstet Gynccol 156: 1065-1069, 1987.
4. Jcanty P, Romero R: Obstetrical Ultrasound. New York, NY: McGraw-Hill; 324, 1983.
5. Jeanty P: Fetal Limb Biometry. Radiology 147: 602,1983.
6. Sabbagha RE: Intrautcrine Growth Retardation. In Sabbagha RE (ed) Diagnostic Ultrasound, JB Lippincott Company, Philadelphia. 112-131, 1987.
7. Sabbagha RJi, Barton FB, Barton BA: Sonar Biparictal Diameter II. Predictive of three fetal growth patterns leading to a closer asscsment of gcstational age and neonatal weight. Am J Obstet Gynccol 126:485-491,1976. 8. Campbell S, Thorns A: Ultrasound measurement of the fetal head to abdominal circumference ratio in the assesment of growth retar dation. Br J Obstet Gynecol 78: 513-519, 1977.
9. Chitty LS, Altman DG, Henderson A, Campbell S: Charts of fetal size: 2. Head Measurements. Br J Obstet Gynecol 101: 35-43, 1994.
Dosya / Açıklama
Resim 1
Femur uzunluğu ölçülen değerlerinin gebelik haftalarına göre dağılımı
Resim 2
Femur uzunluğu 3, 10, 50, 90 ve 97'nci persantilleri (Hesaplanan değerler)
Resim 3
Ölçülen femur uzunluğu değer ile hesaplanan bipariyetal değeri arasındaki farkların (rezidü'lerin) gebelik haftalarına göre da-ğılımı
Resim 4
Şekil 4. Hesaplanan persantil eğrilerimizin Altman ve ark.'larının hazırladığı persantillerle karşılaştırılması.
Tablo 1
Femur Uzunluğu Değerlerinin Haftalara Göre, Ortalama, Standart Sapma ve Olgu Sayılan
Tablo 2
Femur Uzunluğu İçin Hesaplanan 3,10, 50,90 ve 97'nci Persantil Değerleri