Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin gelişme geriliği olan olgularda fetal torasik aorta doppleri

Abdullah Önen, H. Cemal Ark, Muhammed Gali, Eray Ulu, Burhan Özel

Künye

İntrauterin gelişme geriliği olan olgularda fetal torasik aorta doppleri. Perinatoloji Dergisi 1999;7(2):129-129

Yazar Bilgileri

Abdullah Önen,
H. Cemal Ark,
Muhammed Gali,
Eray Ulu,
Burhan Özel

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Hemodinamik değişiklikler göz önüne alınarak son zamanlarda intrauterin gelişme geriliğinde doppler ultrasonografi ile perinatal mortalite ve morbiditesi yüksek olan olgnların erken tanısı yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada fetal torasik aortada doppler incelemesinin intrauterin gelişme geriliğinin tanı ve izlemindeki yeri ve fetal distress ile olan ilişkisi araştırıldı.

Yöntem

Çalışmaya 44 IUGR tanısı konulmuş gebelik olgusu ile 52 sağlıklı gebede (kontrol grubu )fetal torasik aorta üzerinde yapılan doppler dalga analizleri ile IUGR 'ne yaklaşım İncelenmiştir. IUGR olgularının tanısı ile doğumun gerçekleştirilmesi arasında kısa dönem olduğu için ancak 11 olguda ikinci kez doppler analizleri bakılabilmiştir. Kontrol grubuna 4 hafta ara ile kez ölçüm yapıldı.

Bulgular

Çalışmamızda IUGR olan 44 olgu ile kontrol grubundaki 52 olguda maternal yaş bakımından anlamlı fark bulunmazken (p>0.2 ), gebelik yaşı, doğum aralığı, pulsatilite indeksi, kan basıncı, 1. dakika apgarı bakımından anlamlı fark bulundu. 44 IUGR olgusunun 34'ünde ek bir patoloji (hipertansiyon, diabet, oligohidroamniosis, v.s ) saptanırken kontrol grubunda hiç bir olguda böyle bir patalojiye rastlanmadı.

Sonuç 

Çalışmamız sonucunda; IUGR olgularında, aorta kan akım ortalama hızında azalma olduğu ve açı bağımsız doppler indeksi olan puîsatilite indeksinin yüksekliği saptanmıştır. IUGR olguları içinde PI yüksek olan olgularda fetal distresin daha sık geliştiği ve sezaryen oranının arttığı gözlenmiştir. 
Giriş

Permatologların amaçlarından biri de perinatal morbidite ve mortalite riski normal gebeliklere göre 3-10 kat yüksek olan intrauterin gelişme geriliği olgularının erken tanısıdır. Ultrasonogafinin rutin kullanımı ile gebelik yaşı ve fetal ağırlık hakkında daha ayntılı bilgilerin elde edilmesi ile intrauterin gelişme geriliği tanısı kolaylaşmıştır.
Anahtar Kelimeler

IUGR, Torasik aorta doppleri.

-