Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Spontan ve in vitro fertilizasyon sonucu gerçekleşen çoğul gebeliklerde perinatal özellikler ve neonatal prognoz

Emel Yaman, Sultan Kavuncuoğlu, Esin Aldemir, Sibel Özbek

Künye

Spontan ve in vitro fertilizasyon sonucu gerçekleşen çoğul gebeliklerde perinatal özellikler ve neonatal prognoz. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):84-84

Yazar Bilgileri

Emel Yaman,
Sultan Kavuncuoğlu,
Esin Aldemir,
Sibel Özbek

  1. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Sultan Kavuncuoğlu, İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Spontane ve in vitro fertilizasyon (IVF) sonucu oluşan çoğul gebeliklerden doğan bebeklerin prognozlarının karşılaştırılması
Yöntem
IVF gebelikler grup 1, spontan gebelikler grup 2 olarak belirlendi. Çoğul gebelerin, yaşları ve gebe kalma şekilleri, erken membran rüptürü (EMR), eşlik eden hastalık varlığı ve doğum şekli değerlendirildi. Bebeklerin ise; gebelik haftaları, doğum ağırlıkları, baş çevresi ve boy ölçümleri, Apgar skorları, hastaneye yatış oranları, yatış nedenleri ve yatış süreleri hastaneye yatış düzeyi (I-II-III) yoğun bakım gereksinimleri incelendi. Ölü doğan veya doğumhanede yarım saat içinde kaybedilen ve servis izleminde ölen bebekler kaydedildi. Ayrıca prenatal takibinde, postnatal fizik muayenesinde ve/veya görüntüleme yöntemlerinde anomali varlığı irdelendi. Tüm bebeklere kardiyak anomali araştırması için ekokardiyografi yapıldı. Gruplar arasında morbidite ve mortalite yönünden farklar araştırıldı.
Bulgular 
Çalışma kriterlerine uyan toplam 401 spontan ve 128 IVF çoğul gebelik olgusu çalışmaya alındı. İki grup karşılaştırıldığında anne yaşı ortalamaları ve EMR açısından gruplar arası fark anlamlı bulundu. Bebeklerin ortalama gebelik haftaları (grup 1: 35.0 ± 2.6 hafta, grup 2: 35.9 ± 2.6 hafta) ve ortalama doğum ağırlıkları (grup 1: 2192 ± 495 g, grup 2: 2239 ± 505 g) her iki grupta da ve benzer dağılım gösteriyordu. Apgar skorları, hastaneye yatış oranları ve yatış nedenleri, hastanede kalış süreleri, yoğun bakım gereksinimleri, ölen bebek sayıları açısından ortalamalar benzerdi. Konjenital kalp hastalığı grup 1'de 3, grup 2'de 8 olguda; genitoüriner sistem anomalisi grup 1'de 2, grup 2'de 5 olguda; iskelet anomalisi sadece grup 1'de 1 olguda saptanırken gruplar arasında konjenital malformasyon sıklığı açısından fark yoktu.
Sonuç
Çalışma grubumuzdaki çoğul gebeliklerde, preterm doğum ve düşük doğum tartısı önemli sorun oluşturmakla beraber, IVF sonrası çoğul gebeliklerde yenidoğan özellikleri ve sonuçları spontane ikizlerdekinden farklılık göstermemekteydi.

Anahtar kelimeler: IVF çoğul gebelik, konjenital malformasyon
Anahtar Kelimeler

-