Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Anjiogenezle ilgili faktörlerden vitamin D, soluble endoglin (seng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sflt-1) ve vasküler endotelyal growth faktör (vegf)’ün geç başlangıçlı preeklampsi tanısında ve hastalık şiddetinin değerlendirilmesindeki rollerinin araştırılması

Numan Çim, Mertihan Kurdoğlu, İsmail Hakkı Yörük, Görkem Yaman

Künye

Anjiogenezle ilgili faktörlerden vitamin D, soluble endoglin (seng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sflt-1) ve vasküler endotelyal growth faktör (vegf)’ün geç başlangıçlı preeklampsi tanısında ve hastalık şiddetinin değerlendirilmesindeki rollerinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):88-88

Yazar Bilgileri

Numan Çim1,
Mertihan Kurdoğlu1,
İsmail Hakkı Yörük2,
Görkem Yaman3

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
  2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Van TR
  3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Numan Çim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Anjiogenezde rolü olan proanjiojenik faktörlerden serum vitamin D ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ile antianjiojenik faktörlerden soluble endoglin (sEng) ve soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1)’ün geç başlangıçlı preeklampsi tanısı ve şiddetinin değerlendirilmesindeki rollerini araştırmak.
Yöntem
Aralık 2007 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde son adet tarihine göre veya ultrasonografik fetal biyometrik ölçümlerine göre 32 hafta ve üzeri gebeliği tespit edilen ve preeklampsi tanısı konulan 40 olgu (geç başlangıçlı preeklamptik gebe grubu) ile benzer yaş ve gebelik haftasında sağlıklı 40 gebe (kontrol grubu) çalışmaya dâhil edilmiştir. Her iki gruptaki olguların, sistolik ve diyastolik kan basınçları ile spot ve 24 saatlik idrarda protein, hemogram, serum üre, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (AST, ALT), LDH, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin D3, soluble endoglin (sEng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) ve vasküler endotelyal growth factor (VEGF) değerleri ve doğan bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorları ile doğum ağırlıkları saptanarak birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bakılan parametreler arasında bir ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir.
Bulgular
Geç başlangıçlı preeklamptik gebe grubu ve kontrol grubunda ortalama gebelik haftaları sırasıyla 35.18 ± 2.97 ve 35.28 ± 3.02 olarak bulunmuştur. Her iki grup arasında yaş, gravida, parite, gebelik haftası, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin D3, VEGF değerleri ve bebek doğum ağırlıkları bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Kontrol grubu ile kıyaslandığında geç başlangıçlı preeklamptik gebe grubunda sistolik ve diyastolik kan basınçları ile spot ve 24 saatlik idrarda protein miktarı, beyaz kan küresi, hemoglobin, serum üre, kreatinin, AST, ALT, LDH, sEng ve sFlt-1 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek; trombosit ile 1. ve 5. dakika Apgar skorları ise daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Ancak, serum sEng, sFlt-1, VEGF, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3 ve 1.25(OH)2 vitamin D3 düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Geç başlangıçlı preeklamptik gebeler, hastalık şiddetine göre hafif ve şiddetli olarak iki alt gruba ayrıldığında; sEng, şiddetli preeklamptiklerde hafif preeklamptiklere göre daha yüksek tespit edilmiş (p<0.05) ancak sFlt-1, VEGF, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin D3 bakımından aralarında istatistikî olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05).
Sonuç
Geç başlangıçlı preeklampsi tanısında antianjiojenik faktörlerden hem sEng, hem de sFlt-1’in değeri yüksek iken; tanı alan olgulardaki hastalık şiddetinin değerlendirilmesinde sadece sEng faydalı olabilir. 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, soluble endoglin, soluble fms-like tyrosine kinase 1, vasküler endotelyal büyüme faktörü, anjiogenez, vitamin D

-