Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Kadına yönelik şiddet; Gebelik ve diğer etkenler . Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):124-125

Yazar Bilgileri

Tuğba Altun Ensari,
Şadıman Kıykaç Altınbaş,
E. Serdar Yalvaç,
N. Ömer Kandemir

  1. Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara TR
Yazışma Adresi

Tuğba Altun Ensari, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Doğum eylemi indüksiyonu, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki gebeliklerin yaklaşık %20'sinde kullanılmaktadır. Servikal olgunlaşma amacıyla lokal prostaglandin E2 (dinoproston) sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kontrollü salınımlı preparatlar, hızlı salınımlı formülasyonlara kıyasla birçok avantaj sunmaktadır: Tek bir uygulama yeterlidir; daha az invazivdir; kolayca uygulanır ve geri çıkarılır, daha iyi doz kontrolüne olanak vermektedir. En önemli yan etkisi, uterus hiperstimülasyonudur ki hastaların %5-15'inde oluşmaktadır.
Doğum indüksiyonu için dinoproston uygulanan 42 gebede uygulama endikasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
Yöntem
13.05.2010-14.03.2011 tarihleri arasında, yaşları 17-40 yıl (ortalama, 26 yıl) ; gebelik haftaları 36-42 arasında; Bishop skorları <4; gravida 0-7, parite 0-3 aralığında olan 42 gebeye eylem indüksiyonu amacıyla 10 mg kontrollü salınımlı vajinal ovul uygulandı. Servikal açıklık 4 cm’ye ulaştığında ve aktif travay dönemine geçildiğinde dinoproston uygulaması sonlandırılarak oksitosine geçildi. Aktif travay evresine geçilemeyen hastalarda dinoproston uygulamasına 24 saat devam edildi. Çalışmaya katılan 42 gebede indüksiyon endikasyonları: 23 tanesinde 41 hafta üzeri gebelik sürmatürasyon; 1 tanesinde intrauterin ölüm; 6 tanesinde oligohidroamniyoz; 5 tanesinde preeklampsi; 3 tanesi gestasyonel diyabet ve sürmatürasyon; 4 tanesinde erken membran rüptüründen oluşmaktaydı.
Bulgular
Dinoproston uygulamasının başlangıcından servikal olgunlaşmaya ulaşma süresi ortalama 9 saat olarak tespit edildi. Kırk iki kadının 20’sinde (%47.6 ) vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Yirmi vajinal doğumun 2’sinde (%4) sekonder ağrı zaafı nedeni ile vakum ekstraksiyonu uygulandı Sezaryen uygulanan 22 gebeden (%52.4) 3’ünde (%7) endikasyon fetal distres idi. Kırk iki gebenin 21’inde hiperstimülasyon saptandı; taşisistol gelişen 10 olguda (%23) sezaryen ile doğum yaptırıldı; diğer 11 olguda dinoproston uygulaması kesilip hidrasyon sonrası geç dönem oksitosin uygulamasıyla vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Dinoproston uygulaması sonrası atoniye rastlanmadı. İki olguda (%4) akreata-rest plasenta nedenli sekonder hemoraji gözlendi. İki olguda (%4) yenidoğan yoğun bakım gerekti.
Sonuç
Dinoproston ile indüksiyon sonrası %48 oranında vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Çalışmamızdaki sezaryen oranı (%52) literatürden (%29.2) fazlaydı. Tersiyer merkez olmamız bu yüksek oranı kısmen açıklayabilir. Taşisistol oranımız (%23) da literatürde saptanan orandan (%5-15) yüksekti. Bu yüksek oranlara rağmen indüksiyon endikasyonu bulunan ve Bishop skoru 4’un altında olan gebelerde yakın takip ve monitorizasyon altında dinoproston uygulamasını etkin olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler

-