Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte inguinal herniyi taklit eden round ligament varisleri: Olgu sunumu

Esin Derin Çiçek, İsmail Yardımcıoğlu

Künye

Gebelikte inguinal herniyi taklit eden round ligament varisleri: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(2):82-84 DOI: 10.2399/prn.17.0252001

Yazar Bilgileri

Esin Derin Çiçek,
İsmail Yardımcıoğlu

  1. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

İsmail Yardımcıoğlu, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 23 Mart 2017

Kabul Edilme Tarihi: 07 Mayıs 2017

Erken Baskı Tarihi: 06 Haziran 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar Çakışması: Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Round ligament variközitesi, gebelik esnasında kasık ağrısı ve/veya kasıkta şişlik şikayetiyle başvuran hastalarda görülebilen ve özellikle de klinik olarak inguinal fıtıklarla karıştırılabilecek bir durumdur. Cerrahi gerektirebilen diğer inguinal kitlelerden ayrımının önemli olması nedeniyle, olgunun tanı özelliklerini ve doğum sonrası kontrol ultrasonografi bulgularını sunmaktayız.
Olgu
Kasıkta ağrılı şişlik şikayeti ile başvuran ve inguinal herni ön tanısı ile kliniğimize gönderilen 3. trimesterdeki gebe olguya yapılan B-mod yüzeyel ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi inceleme sonucunda, venöz vasküler patern tespit edildi ve round ligament varisi tanısı kondu. Bunun üzerine olguya konservatif yaklaşıldı ve gebelik problemsiz olarak tamamlandı. Varisler doğum sonrasında spontan olarak geriledi ve tamamen kayboldu.
Sonuç
Round ligament variközitesi tanısını radyolojik olarak koymak mümkün olup inguinal şişlik şikayeti ile gelen gebe olgularda ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi inceleme yapılması önerilir.
Anahtar Kelimeler

Round ligament, inguinal kanal, varis.

Giriş
Gebelik esnasında kasık kitleleri sık karşılaşmadığımız durumlardan olup, ilk planda daha önceden bilinen ya da yeni başlayan kasık fıtıklarını düşündürmektedir. İnguinal bölge kitlesel lezyonlarında diğer ayırıcı tanılar lenfadenomegali, Nuck kanalı kisti, kistik lenfanjiyom, mezotelyal kist, round ligament varisleri, psödoanevrizma, lipoma, endometriozis ya da apse olabilir.[1] Gebelikte önemli kasık kitlesi nedenlerinden biri olan ve literatürde de nadir olarak rapor edilen round ligament varisi (RLV) olgumuzu radyolojik olarak kolaylıkla tanıya gidilebileceğini vurgulamak amacıyla sunmaktayız.
Olgu Sunumu
Klinik olarak inguinal herni şüphesiyle 29. gebelik haftasında ultrasonografi (US) tetkiki için kliniğimize gönderilen  31 yaşında kadın olgunun 27. gebelik haftasında kasık ağrısı ile başlayan ve gitgide artan şişlik şikayeti mevcuttu. İlk gebeliği ikiz abortusla sonlanan, diğer gebeliği ise tekil sorunsuz doğum olan ve daha önceki gebeliklerinde benzer şikayetleri bulunmayan olgunun sağ kasığında gözle görülebilen yaklaşık 1.5–2 cm’lik şişlik ve prob basısı ile hafif hassasiyet vardı.
Yüzeyel gri skala US incelemesinde sağ inguinal bölgede 5.1 mm çapa ulaşan tubuler ve round şekilli, prob basısı ile komprese edilebilen çok sayıda anekoik yapılar görüldü (Şekil 1).  Renkli Doppler US incelemede venöz akım örnekleri alınarak bunların dilate venöz vasküler yapılar olduğu anlaşıldı (Şekil 2). İnguinal kanal genişlemiş olup çapı 8.4 mm ölçüldü (Şekil 3). Tetkik esnasında başkaca kitlesel lezyon ya da herniye bağırsak ansı görülmedi.
Bu tanı üzerine hasta gebeliği boyunca tedavisiz izleme alındı. Doğum sonrası 2. ay US kontrolünde ise varislerin tamamen gerilemiş olduğu tespit edildi.
Tartışma
Round ligament (ligamentum teres uteri) gebelikte uterusun anteversiyonunu sağlayan ligamenttir. Gebelik dışında ise uterus açısını kardinal ligament destekler.
Round ligament uterus lateralinden başlar, inguinal kanaldan geçerek labium majusta sonlanır.[2] RLV ise inferior epigastrik vene drene olan inguinal kanal ve round ligament venlerinden gelişir.[2] RLV’nin gerçek insidansı bilinmemektedir, çünkü literatürde az sayıda olgu rapor edilmiştir. İlk gebelikte olmadığı halde multiparların sonraki gebeliklerinde de ortaya çıkabilmektedir.[1,2]
Round ligament varislerinin gebelik dışında görülmesi çok daha nadirdir.[2] Gebelik süresince pelvik venlerde genişleme olur ve bazen inguinal kanalı geçen round ligament venlerine dek uzanır. Büyüyen uterusun pelvik venlere basısı, kardiyak output - venöz dönüşün artması etkilidir.[3–5] Ayrıca progesteron reseptörleri round ligament venleri içinde bulunur ve gebelik boyunca artan progesteron seviyesi bu venlerde düz kas gevşemesine ve dilatasyona yol açar.[6] İnguinal herni de yine gebelik boyunca artan intraabdominal basınç sonucunda meydana gelebilir. Her iki antite de 2. trimesterde veya 3. trimesterin erken döneminde ortaya çıkmaktadır.[2]
Round ligament inguinal kanala girdiği esnada bir miktar peritonu da beraberinde sürükler ve erişkin çağda bu yapı kistleşirse inguinal kistik kitlelerle ayırıcı tanıya giren Nuck kanal kisti oluşur.[7]
Bizim olgumuzda çok geniş olan variköz yapılar Valsalva manevrası ile daha da belirginleşmektedir. Özelikle hafif olgularda tanının atlanmaması için ayakta tetkik veya Valsalva manevrası kritik önem taşımaktadır.
Round ligament varislerinin tedavisi konservatiftir. Çünkü postpartum dönemde spontan olarak geriler.[8] Semptomatik inguinal hernilerin tedavisi 2. trimesterde cerrahi olabilmektedir. Ayırıcı tanı bu noktada önem kazanmaktadır.
Komplikasyon olarak tromboz geliştiğinde strangule inguinal herniyi taklit edebilir. Bizim olgumuzda trombüs düşündüren intralüminal ekojeniteler saptanmadı.
Sonuç
İnguinal şişlik şikayeti ile gelen gebe olgulara, gereksiz operasyondan kaçınmak için yüzeyel doku US ve Doppler US yapılması önerilir. US inceleme sadece tanı için değil, olguların tromboz veya rüptür gelişimi açısından takiplerinde de önemlidir.
Kaynaklar
  1. Lee DK, Bae SW, Moon H, Kim YK. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernia in pregnancy. J Korean Surg Soc 2011;80:437–9. [PubMed] [CrossRef

  2. Ryu KH, Yoon JH. Ultrasonographic diagnosis of round ligament varicosities mimicking inguinal hernia: report of two cases with literature review. Ultrasonography 2014;33:216–21. [PubMed] [CrossRef

  3. Cheng D, Lam H, Lam C. Round ligament varices in pregnancy mimicking inguinal hernia: an ultrasound diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:198–9. [PubMed] [CrossRef

  4. Smith P, Heimer G, Norgren A, Ulmsten U. The round ligament: a target organ for steroid hormones. Gynecol Endocrinol 1993;7:97–100. [PubMed] [CrossRef

  5. Salati SA. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernia in pregnancy – a diagnostic dilemma. Afr J Reprod Health 2011;15:163–4. [PubMed

  6. Uzun M, Akkan K, Coşkun B. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernias in pregnancy: importance of color Doppler sonography. Diagn Interv Radiol 2010;16:150–2. [PubMed] [CrossRef

  7. Okur MH, Halil T, Kaplan S. Nuck kanal kisti: iki olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2013;20:25-7.

  8. Leung JL. Round ligament varicosities: a rare cause of groin swelling in pregnancy. Hong Kong Med J 2012;18:256–7. [PubMed
Dosya / Açıklama
Şekil 1.
Gri skala US incelemesinde, tubuler ve round şekilli, anekoik görünümde multipl serpenjinöz lezyonlar izleniyor.
Şekil 2.
Doppler US incelemesinde kistik lezyonların renkle dolumlarının sağlandığı izleniyor. Alınan spektral örneklemede düşük debili venöz akım saptanmştır.
Şekil 3.
Variköz venlerin inguinal kanala doğru uzanımı ve bu düzeyde inguinal kanalda genişleme izlenmektedir.