Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

11–14 gebelik haftalarında bipariyetal çap nomogramı

Koray Özbay

Künye

11–14 gebelik haftalarında bipariyetal çap nomogramı. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S30-S31 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Koray Özbay

  1. Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Koray Özbay, Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Çalışmamızda 11–14 haftalar arasında bipariyatel çapın (BPD) gebelik günü ve haftası ile ilişkilerinin araştırılması ve nomogramlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem
11–14 gebelik haftaları arasında tarama testi yapılan 592 hastanın biyometrik ölçümleri; baş popo mesafesi (CRL) ve BPD retrospektif olarak değerlendirildi.İstatistiksel analizlerde SPSS 20.0 programı kullanıldı.Tanımlayıcı istatistiksel analizler yapıldı. CRL ve BPD ölçümlerinin gebelik günleri ile olan ilişkileri lineer regresyon analizi ile değerlendirildi. Gebelik haftasına göre BPD nomogramı hesaplandı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi
Bulgular
Çalışmamıza 592 hasta dahil edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 31.2±3.8, ortalama gebelik günü 87.1±4.2, BPD ölçümü 20.4±2.4 mm, CRL ölçümü 61.8±7.1 mm olarak saptandı. CRL ölçümlerinin gebelik günleri ile ilişkisi lineer regresyon analizi ile incelendiğinde (CRL=1.38 ¥ gün – 58.1; R2=0.657, p<0.01) olarak belirlendi (Şekil 1 SB-30). BPD (BPD=0.409 ¥ gün – 15.2; R2=0.496, p<0.01) olarak hesaplandı (Şekil 2 SB-30). BPD’nin 11 hafta 0–6 gün de 50 persantil değeri 18 mm, 12 hafta 0–6 gün de 50 persantil değeri 20 mm ve13 hafta 0–6 gün de 50 persantil değeri 23 mm hesaplandı. Tablo 1 SB-30’da 11–14 gebelik haftaları arasında BPD nomogramı verildi.
Sonuç
11–14 gebelik haftalarında, gebelik günü ile BPD arasında anlamlı fakat orta düzeyde birkorelasyon saptandı. Bizim popülasyonumuzda anormal BPD ölçümlerin değerlendirilmesinde ve CRL ölçümü olmayan veya elde edilemeyen durumlarda çalışmamızda saptadığımız nomogram kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

Biparietal çap, gebelik haftası, nomogram.